Status woningbouw in Hoogmade

Februari 2019

Als gemeente merken wij dat er veel vragen zijn over de woningbouw in Hoogmade. Hoe staat het er mee? Waarom duurt het allemaal zo lang? Gaat het nog wel door? Ook het bestuur van de dorpsraad heeft daarover bij voortduring navraag gedaan.

Twee projecten

Zowel gemeente als dorpsraad willen niets liever dan dat de geplande projecten snel tot uitvoering komen, het heeft ook wat ons betreft al veel te lang geduurd. Het gaat voor nu met name om de woningen bij de nieuwe school aan de Van Alcmaerlaan en het project Hoogmadese Wetering. Wij willen graag de stand van zaken met u delen en ook een schets geven welke inspanningen de gemeente heeft gedaan om daar stappen in te zetten.

Woningen bij de school aan de Van Alcmaerlaan

Ruim een jaar geleden heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan voor de sociale huurwoningen vastgesteld. Het betreft met name comfortwoningen, uitstekend geschikt voor senioren. Daarna is met Woondiensten Aarwoude afspraken gemaakt voor de realisatie. Inmiddels staat ook aannemer Bolton gereed om daar te starten. Het wachten is echter op de uitspraak van de Raad van State, nadat wij nagenoeg een jaar hebben moeten wachten. Er is namelijk beroep ingesteld vanuit enkelen in het dorp. Inmiddels is de zitting van dit beroep geweest en wachten wij op de uitspraak van de rechter. Als deze positief uitpakt kan de bouw kort daarna worden opgepakt door Woondiensten Aarwoude.

Hoogmadese Wetering

Ten aanzien van het project Hoogmadese Wetering ligt het initiatief bij de Stichting Erven Cornelis Sprongh, de grondeigenaar. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan ook voor deze locatie na de zomer van 2018 al vastgesteld. Niets staat de initiatiefnemer in de weg daar te starten met de bouw. De gemeente onderhoudt nauwe contacten en verzoekt steeds met klem om te starten met de bouw van de woningen, die zo nodig zijn voor het dorp. Veel mensen wachten al een tijd om deze stap in hun wooncarrière te kunnen maken; jongeren uit Hoogmade zouden in hun dorp kunnen blijven wonen. Inmiddels heeft de stichting laten weten dat zij in februari starten met de selectie van een ontwikkelaar/bouwer en dat rond april of mei bekend is welke partij de grond koopt en dus de woningen gaat realiseren.

Samen met de dorpsraad Hoogmade

U mag erop rekenen dat wij als gemeente – waar dat kan – blijven duwen om de woningbouw in Hoogmade spoedig in een volgende fase te krijgen: te weten bouwen. Wij doen dit samen met het bestuur van de dorpsraad Hoogmade en proberen samen ook in deze opgave voortgang te krijgen, zodat er woningen bijkomen in Hoogmade.

 

Voetnoot: Het bestuur van de dorpsraad heeft laten weten bovenstaande tekst geheel te onderschrijven.