Leimuiden | Integraal Kindcentrum Leimuiden

In Leimuiden komt een integraal kindcentrum (IKC) aan de Larikslaan, op de locatie van De Kleine Wereld. Een IKC is één gebouw met daarin kinderopvang, peuterspeelzaal en basisonderwijs voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Het IKC Leimuiden wordt een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG): een duurzaam gebouw dat voldoet aan alle eisen van deze tijd.

Optimale inrichting

Op basis van verschillende afwegingen is een ontwerp voor een verkeersveilige omgeving van het IKC gemaakt. De bereikbaarheid van de school met de auto, fiets en te voet spelen een rol voor de inrichting als ook de parkeergelegenheid. Hiervoor zijn bomen rond het bouwterrein en de Torenvalk verwijderd. De stammen van de bomen en zo veel mogelijk van de takken worden zo veel mogelijk hergebruikt in de nieuwe inrichting. Denk daarbij aan de bankjes, schommels en speelobjecten die in het nieuwe plan een plek krijgen. De gekapte bomen in het openbaar gebied komen 1 op 1 terug in het nieuwe plan. Medio 2019 is vanuit rioolbeheer verzocht het gehele stelsel in kaart te brengen. Nu is er nog geen gescheiden hemel- en vuilwaterstelsel. Daarom is besloten om meteen het hele gebied aan te pakken.

Wat gaan we doen?

Het project wordt in twee faseringen uitgevoerd. Het projectdeel dat eerst uitgevoerd wordt, betreft fase 1. Het gebied rondom het Spant, Larikslaan, Kinderopvang Snoopy en De Lei (voormalige Schakel) gaan we opnieuw inrichten. Dit betreft de werkvakken binnen voornoemd gebied tot tegen de Acacialaan. Fase 2 is het gebied rondom de Lei waar pas mee gestart kan worden rond januari 2021 zodra de voormalige Torenvalk is gesloopt. J.M van Vliet gaat de infra werkzaamheden uitvoeren. De extra toegevoegde werkzaamheden aan de riolering vallen binnen het patroon van groot onderhoud dat eens in de 40 tot 50 jaar plaatsvindt, waarvoor de gemeente budget heeft gereserveerd.

Werkzaamheden en hinder

De riolering in het gebied binnen fase 1 wordt vernieuwd. Dit houdt in dat er werkzaamheden plaats gaan vinden die trillingen kunnen veroorzaken. Of u hier wat van merkt, hangt af van de afstand van uw perceel tot de locatie van de werkzaamheden. Voor deze werkzaamheden op de Herenweg gaat de gemeente in overleg met Loonbedrijf J.M. van Vliet een inventarisatie doen. Daar waar dat noodzakelijk is, wordt een vooropname van aanliggende panden uitgevoerd. Als uw pand hieronder valt, dan wordt op korte termijn contact met u opgenomen.

Planning

Onderstaand overzicht geeft globaal weergave wanneer welke partijen in het gebied aan het werk zijn:

  • Stap 1 – Oplevering IKC de Lei oktober / november 2020 (Vinkbouw)
  • Stap 2a – infra fase 1 (spant e.o.) gereed november 2020 (J.M. van Vliet)
  • Stap 2b – Sloop voormalige schoolgebouwen gereed januari 2020 (VSM Leiderdorp)
  • Stap 2c – infra fase 2 (de Lei e.o.) start januari 2021 gereed april 2021 (J.M. van Vliet)
  • Stap 3a – Groen en spelen aanleg eind 2020 fase 1 (J.M. van Vliet / gemeente)
  • Stap 3b – Groen en spelen aanleg kwartaal 1 2021 fase 2 (J.M. van Vliet / gemeente).

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.ikcdelei.nl. Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor een nieuwsbrief. Of download de gratis BouwApp via de iOS appstore of Google Playstore. Hierin vindt u informatie over de verschillende projecten die in de gemeente plaatsvinden.