Roelofarendsveen | Kruising Noordeinde - Braassemdreef

De kruising Braassemdreef/Noordeinde in Roelofarendsveen wordt door veel weggebruikers als onduidelijk en onveilig ervaren. Dat was aanleiding om twee bewonersavonden te organiseren. Op 13 maart hebben inwoners meegedacht over mogelijke oplossingen om de kruising veiliger te maken. Dat resulteerde in een flinke hoeveelheid ideeën en suggesties.

Verkeersonderzoek

Alle ideeën en suggesties hebben we zorgvuldig doorgenomen. Daarnaast hebben we ingenieursbureau Sweco gevraagd om verkeerstellingen te houden en praktijkonderzoek te doen naar het dagelijkse gebruik van de kruising. Om de verkeerssituatie in beeld te brengen zijn in mei 2019 tellingen uitgevoerd en foto- en filmopnamen gemaakt. In de rapportage Verkeersonderzoek Braassemdreef wordt de verkeerssituatie op het kruispunt Braassemdreef-Noordeinde als verkeersonveilig beoordeeld.

Varianten voor inrichting

De door de gemeente en u meest genoemde oplossingen zoals een rotonde, verkeerslichten en voorrangskruispunten zijn vervolgens verkeerskundig beoordeeld. Vanuit berekeningen en op basis van beschikbare ruimte is een inschatting gemaakt welke kruispuntenvormen kansrijk zijn om verder uit te werken. De verschillende varianten op een rij:

Variant 1a     

Verkeerslichten met exclusieve linksafstroken. Door het realiseren van vrije linksafstroken kunnen de rechtdoorgaande verkeersstroken op de Braassemdreef en Oeverdreef tegelijkertijd afgewikkeld worden zonder dat zij met elkaar in conflict zijn.

Variant 1b     

Verkeerslichten met deelconflicten. Hierbij krijgen tegenovergestelde verkeersstromen tegelijkertijd groen waarna zij elkaar op het kruisvlak voorrang dienen te verlenen; linksafslaand verkeer moet wachten op het kruisingsvlak.

Variant 2a     

Voorrang Braassemdreef - Oeverdreef met fietsdomein; op de voorrangsweg zijn tot aan het verhoogde kruispunt fietsstroken aanwezig, het kruispunt wordt als rood vlak uitgevoerd.

Variant 2b     

Voorrang Braassemdreef - Oeverdreef met fietsstroken; op de voorrangsweg zijn op het verhoogde kruispunt de fietsstroken doorgetrokken over het kruispunt.

Variant 3       

Voorrang Noordeinde; op de voorrangsweg is geen ruimte voor fietsstroken.

Download de rapportage Vervolgonderzoek Noordeinde - Braassemdreef (pdf).

Presentatie varianten

De ideeën zijn op de tweede bewonersavond op 16 juli, gepresenteerd. De voor- en nadelen zijn besproken en vervolgens zijn de aanwezigen in gesprek gegaan met deskundigen van gemeente en Sweco over de verschillende initiatieven. Aanwezigen hebben aangegeven naar welke variant hun voorkeur uitgaat.Op de bijeenkomst hebben we geconstateerd dat het overgrote deel van de aanwezigen meer ziet in maatregelen met een voorrangsweg dan in een oplossing met stoplichten.

Vervolg

Het college heeft besloten om op basis van de input van de bewonersavond van 16 juli en de verrichtte onderzoeken, variant 2a verder uit te werken. Dat is de variant waarop de Braassemdreef een voorrangsweg wordt en de meeste ruimte geeft aan de fiets (fietsdomein). Het college wil bij de uitwerking speciale aandacht voor voetgangersoversteekplaatsen en voor maatregelen om de snelheid te verminderen. Deze uitwerking leggen we 30 oktober weer voor aan bewoners.

Tekening Kruispunt Braassemdreef met fietsstroken