Rijnsaterwoude | Herenweg en omgeving Reconstructie

Reconstructie Herenweg Rijnsaterwoude fase 1b en 2

Het projectdeel dat nu uitgevoerd wordt betreft het laatste deel van circa 350 meter binnen de bebouwde kom en het deel buiten de bebouwde kom tot de kruising Willem van der Veldenweg. Dit project is in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Rijnland voorbereid. De werkzaamheden vallen binnen het patroon van groot onderhoud dat eens in de 40 tot 50 jaar plaatsvindt en waarvoor de gemeente en het Hoogheemraadschap van Rijnland budget heeft gereserveerd. Het onderhoud van riolering, wegen en het verbeteren van de kadeconstructie is een wettelijke plicht van de gemeente en het Hoogheemraadschap. Dit vindt plaats uit het oogpunt van het algemeen belang.

De werkzaamheden en hinder

Er wordt groot onderhoud uitgevoerd aan de Herenweg ter hoogte van de Kerkweg tot de Vriezenweg. We gaan het volledige wegvak vernieuwen: de riolering, asfaltverharding, het groen en de openbare verlichting. Aan weerszijden van de rijbaan komen fietsstroken in rood asfalt.

Omleiding

Het werkgebied Herenweg wordt gefaseerd afgesloten. Tijdens de wegwerkzaamheden wordt een omleidingsroute ingesteld. Direct aanwonenden kunnen hun woning te allen tijde bereiken. Het fietsverkeer en langzaam rijdend verkeer wordt omgeleid van de Vriezenweg, via de parallelbaan N207, naar de aansluiting Woudsedijk. Het overige verkeer wordt omgeleid van de Vriezenweg naar de N207. De bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten is geborgd.

Werkgebied afgesloten voor al het doorgaand verkeer

Het werkgebied start bij de Vriezenweg en loopt tot Herenweg 103 in de kern. Tijdens de werkzaamheden is de doorgaande route afgesloten voor al het doorgaand verkeer. Alleen de aanwonenden en bedrijven kunnen wel bij hun percelen komen. Om dit veilig te kunnen doen worden maatregelen getroffen. Dura Vermeer vraagt continu aandacht voor oplettendheid ("zie je mij, zie ik jou”) en de machinisten zijn hier speciaal voor opgeleid.

Parallelweg alleen voor fietsers

Voor de veiligheid van de fietsers leiden wij de fietsers om de werkzaamheden heen via de Vriezenweg / Parallelweg langs de N207. Dura Vermeer heeft zorgvuldig een afweging gemaakt welke verkeersmaatregelen hier toegepast moeten worden. De parallelweg mag daarom alleen gebruikt worden door fietsers, zodat zij op een veilige manier hun route kunnen afleggen. Dit betekent dat u met uw auto, ook als het gaat om lokaal bestemmingsverkeer, de komende tijd moet omrijden. Het is namelijk niet mogelijk om te bekijken of bewoners wel of niet oneigenlijk gebruik maken van de weg. Daarnaast zijn er geen snelheidremmende maatregelen in deze weg opgenomen, waardoor een gevaarlijke situatie voor fietsers kan ontstaan.

Planning

Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind april 2021 volledig afgerond.

Op de hoogte blijven

De gemeente Kaag en Braassem maakt gebruik van de BouwApp. Gebruikers kunnen met de BouwApp aankondigingen en updates ontvangen van projecten in de buurt en contact opnemen met de omgevingsmanager van het betreffende bouwproject. De BouwApp is te downloaden in de App Store (iOS/Apple) en Google Play Store (Android). Omwonenden worden op de hoogte gehouden middels bewonersbrieven.

 

Aanpassingen als maatregel voor sluipverkeer Rijnsaterwoude

Er is veel aandacht geweest voor het sluipverkeer als alternatief in de spits voor de drukke N207 tussen Alphen aan den Rijn en de aansluiting met de A4. Dat maakt de weg door het dorp drukker en minder veilig voor fietsers en voetgangers.

De gemeente Kaag en Braassem heeft samen met de dorpsraad en inwoners gekeken naar mogelijkheden om de situatie veiliger te maken. Zo zijn er al extra verkeersremmende maatregelen genomen met de plaatsing van extra bloembakken. Op vijf plekken is daarnaast een 30km/u markering aangebracht om de aandacht op de maximale snelheid te vestigen en worden kruisingsvlakken voorzien van een gele toplaag. In overleg met de politie worden daarnaast metingen verricht in het dorp om het aantal verkeersbewegingen en de snelheden in kaart te brengen. Dat kan een basis vormen voor aanvullende maatregelen.

Een andere maatregel is dat het verkeerslicht op de N207 dat linksaf naar Rijnsaterwoude gaat, langer op rood staat om doorgaand verkeer richting de A4 te ontmoedigen de route via het dorp Rijnsaterwoude te kiezen. De gemeente kijkt de komende periode samen met de provincie en de dorpsraad of deze maatregel vruchten af gaat werpen.

Met deze maatregelen hopen we dat de Herenweg weer gebruikt gaat worden waar deze voor bedoeld is; voor lokaal verkeer dat in en om het dorp beweegt en daar op bestemming moet komen. Want dan pas creëren we samen een veilige situatie voor iedereen die lopend of fietsend in of door Rijnsaterwoude komt.