Rijnsaterwoude | Herontwikkeling gemeentegronden

Op 12 december 2016 heeft de gemeenteraad besloten het volgende scenario verder uit te werken: Herhuisvesting van een basisschool en een kinderdagverblijf in het voormalig gemeentehuis aan de Herenweg 165, toevoeging van woningbouw in en achter het gemeentehuis en woningbouw op de huidige schoollocatie. De voormalige gemeentewerf is inmiddels verkocht en krijgt een bedrijvenbestemming.

Dit scenario is sindsdien verder uitgewerkt. Stedenbouwkundig bureau Kuiper Compagnons heeft in afstemming met het dorpslab (een groep betrokken inwoners die meekijkt, meedenkt en mee ontwerpt) een ruimtelijke verkenning gedaan voor zowel de locatie van het gemeentehuis als voor de vrijkomende schoollocatie.

Met het schoolbestuur van basisschool de Kinderarcke en kinderdagverblijf Snoopy is een ruimtelijk en functioneel programma van eisen opgesteld. Op basis daarvan is een schetsontwerp gemaakt voor een Integraal Kind Centrum (IKC) op de benedenverdieping van het voormalig gemeentehuis. Met woondiensten Aarwoude  worden de mogelijkheden verkend om sociale huurwoningen te realiseren in het voormalig gemeentehuis.

Voortgang

Voor het maken van een IKC als onderdeel van de herontwikkeling van de gemeentegronden is een flinke investering nodig. Inmiddels heeft de gemeenteraad uitgesproken de realisatie van een IKC in Rijnsaterwoude voorrang te willen geven en stelt op korte termijn budget beschikbaar. Na aanbesteding kan in 2020 worden gestart met de realisatie van het IKC.