Algemeen | Werk aan riolering

Aan de hand van een jaarlijkse inspectie wordt bepaald welke wegen en riolering onderhoud nodig hebben in onze gemeente. Dit gebeurt volgens de richtlijnen van de CROW, het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte. Indien mogelijk combineert de gemeente werken. Sommige wegen hebben bijvoorbeeld een nieuwe inrichting nodig, wat tegelijkertijd gedaan kan worden als die wegen al open moeten voor rioolvervanging. 

Rioolinspectie en reiniging 

Jaarlijks wordt het rioolstelsel op verschillende locaties binnen de gemeente geinspecteerd. Voor de inspectie moet de riolering eerst worden gereinigd. Het reinigen gebeurt met water onder zeer hoge druk. In sommige gevallen komt het water omhoog in toiletten of afvoerputjes. Het is daarom verstandig om de deksel van het toilet dicht te doen en af te dekken met iets zwaars, bijvoorbeeld met een emmer water. Geuroverlast na de reinigingswerkzaamheden kunt u zelf snel verhelpen door het toilet door te spoelen en kranen even te laten lopen. De geur zal dan snel verdwijnen doordat de sifons weer worden gevuld met water. Voorafgaand aan de werkzaamheden ontvangen omwonenden een brief.

Riolering vervangen

We wonen in een waterrijk gebied, waardoor de grond slapper is. Des te belangrijker is het dat we een goed rioleringsstelsel hebben. De gemeente voert vanuit het Gemeentelijk Rioleringsplan werk uit voor een goed functionerend riool. In het projectenoverzicht ziet u welke wegen en rioleringen aangepast worden. Wanneer een weg wordt opgeknapt en daardoor tijdelijk niet bereikbaar is, worden omwonenden daarvan tijdig op de hoogte gesteld met een brief. Wanneer een weg heringericht wordt, betrekken we omwonenden in de planvorming door bewonersbijeenkomsten te organiseren. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen de bewoners meedenken over de inrichting van de straat en geeft de projectleider een toelichting over de gevolgen voor de tuinen. Op huisnummerniveau is dan precies te zeggen om hoeveel centimeter hoogteverschil het gaat. Er zijn plekken waar ophoging nauwelijks nodig is, maar ook stukken waar het gaat om een hoogteverschil van 20 tot 45 cm.

Mogelijk tuin ophogen

Door de werkzaamheden kan het voorkomen dat uw tuin lager komt te liggen dan de openbare weg. In dat geval wordt uw tuin tot één meter vanaf de grens met gemeentegrond opgehoogd op kosten van de gemeente. Als het om een groot hoogteverschil gaat tussen uw tuin en de straat of de stoep, adviseren wij u om ook de rest van uw tuin op te hogen. Dat is voor eigen rekening.Wat gebeurt er met mijn tuin na nieuwe straatinrichting?

De gemeente is niet verplicht dit hoogteverschil te verhelpen. Het verzakken van wegen, bestratingen en tuinen is in onze streek helaas door de slappe ondergrond een normale situatie, waarmee een ieder om de zoveel tijd wordt geconfronteerd. De nadelige gevolgen hiervan komen voor rekening van de grondgebruiker. Om deze reden bent u zelf verantwoordelijk voor het ophogen en laten aansluiten van uw tuin op de nieuwe opgehoogde bestrating. Als u plannen hebt voor het veranderen van uw tuin kunt u die het beste na de werkzaamheden realiseren.

Zand bij hoogteverschil

Bij wijze van tegemoetkoming is de gemeente bereid u tijdens de werkzaamheden maximaal 1m³ zand ter beschikking te stellen, waarmee u zelf uw bestrating kunt ophogen. Indien u van dit aanbod gebruik wenst te maken verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente. 

Wacht met tuin opknappen totdat weg klaar is

Heeft u plannen om uw (voor)tuin aan te pakken en wordt dit jaar nog uw straat heringericht? Wacht dan met het opknappen van uw tuin totdat de weg klaar is. Dan voorkomt u eventuele dubbele uitgaven.

Uitgelicht