Woubrugge I Van Egmond Locatie Extra Sociale Woningbouw

Als gevolg van oplopende wachtlijsten, heeft de gemeenteraad de wens om extra sociale woningen (ESW) toe te voegen in Kaag en Braassem:

  • Van Egmond locatie, Woubrugge: Op 10 oktober 2016 is besloten de locatie Van Egmond in Woubrugge nader te onderzoeken op geschiktheid voor sociale woningbouw. Na het uitvoeren van onderzoeken naar bedrijven- en milieuzonering, flora en fauna, geluid en bodem, en een uitgebreid participatietraject (TOP-Traject) heeft de gemeenteraad besloten om het ontwerpbestemmingsplan voor deze ontwikkeling vrij te geven voor inspraak. Het betreft hier de realisatie van 20 levensloopgeschikte woningen van één laag met kap.
  • Van Alcmaerlaan, Hoogmade
  • Meerkreuk, Oude Wetering

Zoektocht naar locaties gaat door

De gemeenteraad heeft de doelstelling uitgesproken om tussen 2016 en 2020 in totaal 150 tot 200 extra sociale huurwoningen te realiseren in Kaag en Braassem. Hiervoor zijn meerdere locaties nodig. Deze aantallen gaan niet gehaald worden op de locaties die nu in beeld zijn. De gemeente is en blijft in gesprek met projectontwikkelaars om binnen bestaande woningbouwprojecten extra sociale huurwoningen te realiseren. Dat heeft er op dit moment al toe geleid dat er in De Oevers in Roelofarendsveen 14 extra sociale huurwoningen worden gerealiseerd. Ook het Connexxionterrein in Leimuiden blijft nadrukkelijk in beeld voor de realisatie van extra sociale woningen. Het wachten is op een besluit van de provincie over de ontsluiting van Leimuiden op de N207.

Traject omgevingsparticipatie (TOP) afgerond

De participatie met omwonenden en andere belanghebbenden over extra sociale woningbouw is georganiseerd via het TOP-traject. De gemeente betrekt inwoners en belanghebbenden op die manier interactief en aan de voorkant bij de planvorming. Goede ideeën uit de samenleving gebruiken we om de plannen beter en concreter te maken. Doel is niet om een plan te maken waar iedereen het mee eens is. Het doel is het faciliteren van een open en transparant besluitvormingsproces.