Snippergrond

Snippergrond is de naam voor kleine stukken grond (maximaal 100m2 aaneengesloten) van de gemeente die meestal grenzen aan de grond van bewoners of eigenaren. Dit kan ook water zijn, bijvoorbeeld aan een sloot zodat u een boot kunt afmeren, of water dat u wilt dempen. De gemeente wil die stukken grond soms verkopen of verhuren. Wil u graag weten of het mogelijk is om het stukje snippergrond te kopen of huren? Vul dan het aanvraagformulier in.

Voorwaarden

De verkoop moet volgens het bestemmingsplan planologisch mogelijk zijn. De snippergrond moet na uitgifte een logisch geheel vormen met het perceel waar het aan wordt toegevoegd. Er zijn redenen om openbaar groen niet te verkopen, bijvoorbeeld:

  • als er sprake is van (beeld)bepalend groen in de openbare ruimte
  • als een schutting of terreinafscherming ongewenst is
  • het een afschermingsfunctie (buffer) of een leefbaarheidsfunctie (speel- of recreatiegelegenheid) heeft
  • als er (toekomstige) verkeerstechnische of infrastructurele verbindingen of ontsluitingen worden verstoord en/of waarbij de verkeersveiligheid in het geding komt
  • openbare voorzieningen, zoals kabels en leidingen van nutsbedrijven of de gemeente (zoals brandkranen) kunnen ook een belemmering voor verkoop vormen.

Aanvraag

Een verzoek om snippergrond te kopen of te gebruiken moet schriftelijk worden ingediend bij het college van Burgemeester en wethouders. Dat kan via het Aanvraagformulier koop of huur van Snippergrond (pdf). Het bijvoegen van een tekening of situatieschets is noodzakelijk; eventueel aangevuld met foto's.   

Kosten

Het tarief wordt jaarlijk vastgesteld en bekendgemaakt in de grondprijzenbrief op overheid.nl . De koopsom wordt verhoogd met 2% overdrachtsbelasting en de notaris- en kadasterkosten.