Snippergrond

Veel inwoners van de gemeente Kaag en Braassem hebben grenzend aan hun woning een reststrook gemeentegrond liggen of in gebruik. Dit gebruik is geregistreerd of ongeregistreerd. De gemeente verkoopt deze reststroken grond.

Verkopen van reststroken kan alleen onder de voorwaarden die zijn opgenomen in de nota snippergrond 2020. Naar de beleidsnota snippergrond (bijlagen) op overheid.nl.    

Snippergrond

Snippergrond is de naam voor kleine stukken grond (maximaal 100m² aaneengesloten) van de gemeente die meestal grenzen aan de grond van bewoners of eigenaren. Dit kan ook water zijn, bijvoorbeeld aan een sloot zodat u een boot kunt afmeren, of water dat u wilt dempen.

Project snippergrond met aangepaste projectprijs

Het komt voor dat bewoners gebruik maken van gemeentegrond doordat de grond is toegevoegd aan de tuin. Als daarover nog geen afspraak is gemaakt wil de gemeente die afspraak alsnog maken, bijvoorbeeld door deze grond te koop aan te bieden. Daarnaast is er snippergrond die momenteel nog niet wordt gebruikt, maar bewoners wel graag zouden willen kopen. Ook deze grond komt eventueel voor verkoop in aanmerking. Niet in alle gevallen is koop van gemeentegrond mogelijk. De gemeente beoordeelt per situatie of de grond wel of niet verkocht kan worden.

Gelijkheid en duidelijkheid

Met dit project bereiken we dat er gelijkheid en duidelijkheid komt: voor wie is het mogelijk om grond te kopen? Met de projectprijs stimuleren we inwoners om grond, die vaak een verrijking is voor de woonsituatie, te kopen. Ook inwoners die in 2020 of 2021 op eigen initiatief snippergrond willen kopen profiteren ook van deze projectprijs.

Aanvraag

U kunt een aanvraag indienen voor de koop van snippergrond als:

  • u eigenaar bent van een woonperceel in de gemeente Kaag en Braassem;
  • uw perceel grenst aan een perceel gemeentegrond of -water.

 Elke aanvraag wordt door de gemeente apart getoetst. Bij die toets wordt bijvoorbeeld gekeken of:

  • De snippergrond onderdeel uitmaakt van een groen- en bomenstructuur;
  • De snippergrond een functie heeft die behouden moet worden voor de leefbaarheid, de ruimtelijke kwaliteit of het aanzien van de omgeving;
  • De verkeersveiligheid gewaarborgd blijft;
  • Er ontwikkelingen te verwachten zijn waardoor de gemeente de grond nodig kan hebben voor bijvoorbeeld, woningbouw, wegen, klimaatadaptatie, parkeerplaatsen en dergelijke;
  • Er in de snippergrond kabels of leidingen liggen. Als dit het geval is wordt per situatie beoordeeld of de grond verkocht kan worden;
  • Stroken grond in nieuwbouw wijken worden niet verkocht, die zijn of worden functioneel openbaar groen.

Is één van bovenstaande voorwaarden van toepassing, dan wordt de grond niet verkocht.

Zodra de gemeente heeft besloten om de grond wel of niet te verkopen, dan wordt de aanvrager hierover geïnformeerd. Een verzoek om snippergrond te kopen of te gebruiken moet schriftelijk worden ingediend bij het college van Burgemeester en wethouders. Dat kan via het Aanvraagformulier Snippergrond (pdf). Het bijvoegen van een tekening of situatieschets is noodzakelijk; eventueel aangevuld met foto's.   

Verkoopprijzen

Normaal is de verkoopprijs voor snippergrond, met een maximum van 100 m²,  € 238,-- per m² kosten koper. In de projectperiode tot 31 december 2021 is dat bedrag lager te weten € 150,00 per m² kosten koper. Onder ‘kosten koper’ vallen bijvoorbeeld overdrachtsbelasting, notariskosten en kadasterkosten. Deze kosten zijn voor de koper. Na 31 december 2021 geldt het standaard verkooptarief uit de grondprijzenbrief weer.

Gedurende de projectperiode schrijft de gemeente de bewoners die gebruik maken van gemeentegrond aan. Hiervoor geldt een projectprijs van € 150,-- per m² kosten koper. Uiteraard geldt ook voor nieuwe aanvragen de tijdelijk projectprijs voor percelen tot 100 m². Indien het perceel groter is dan 100 m² taxeert een door de gemeente aangewezen taxateur de grond.

Vragen

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de projectmedewerkers, mevrouw Van Uijthoven of de heer Brouwer via het algemeen telefoonnummer 071 332 72 72. Of u stuurt een e-mail naar info@kaagenbraasem.nl.