Privacy

Als u hulp of ondersteuning nodig heeft, moet u vaak informatie geven die privé is. Informatie die u aan het Kernteam of aan andere professionals (zoals TOM in de buurt, Driemaster en Go! Jeugd) geeft, zijn niet in te zien door de gemeente.

De medewerkers van de gemeente hebben geen recht om in dossiers te kijken. We mogen alleen weten dat iemand een beschikking voor ondersteuning heeft. De gemeente moet namelijk uw gegevens dan doorgeven aan het CAK of de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De gemeente mag alleen gegevens bekijken als u daar toestemming voor geeft. En alleen als het voor uw aanvraag voor hulp belangrijk is. Ook de professionals moeten zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Zij mogen deze alleen met anderen delen, als u daar toestemming voor geeft. Bovendien hebben alle artsen, ook de huisarts, een medisch beroepsgeheim.

Privacyreglement

Om te zorgen voor een goede (beveiliging van de) gegevensverwerking, hebben we een privacyreglement opgesteld. In het privacyreglement zijn de rechten van de verstrekker en de ontvanger van gegevens opgenomen. Daarnaast zijn in het reglement de verplichtingen van de verantwoordelijke voor het gegevensbeheer opgenomen. 

Meer informatie

De gemeente heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG). Deze functionaris is het aanspreekpunt voor zaken die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer aangaan. Lees meer hierover bij De gemeente en de privacywetgeving (AVG)