Prikkelarme woonvorm (Skaeve Huse)

Vanaf 2023 is de gemeente Kaag en Braassem verantwoordelijk voor de taken met betrekking tot de Maatschappelijke Zorg.

Om per 2023 klaar te zijn voor deze taken en doelgroepen zijn we de laatste jaren druk bezig met verschillende voorbereidingen. We hebben daarom afgesproken in de regio om voor 2023 prikkelarme woonvormen te realiseren.  
Bij deze prikkelarme woonvormen gaat het om eenvoudige huisjes die bedoeld zijn voor inwoners uit Kaag en Braassem die ergens de weg zijn kwijtgeraakt in hun leven, uitbehandeld zijn bij een psychiatrische inrichting en/of noodgedwongen gebruikmaken van de maatschappelijke opvang. Een rustige omgeving is voor hen vaak de beste woonplek. 

Waarom een prikkelarme woonvorm in Kaag en Braassem?

Tot nu toe is Leiden als centrumgemeente verantwoordelijk geweest voor de opvang van mensen die behoefte hebben aan een prikkelarme woonomgeving. Vanaf januari 2023 verandert dat en is elke gemeente zelf verantwoordelijk voor de opvang. Ook de gemeente Kaag en Braassem moet hier ruimte voor creëren. De zoektocht naar een goede plek voor de woonvorm wordt daarmee steeds dringender. De gemeente wil graag een permanente locatie vinden al is een tijdelijke locatie ook niet uitgesloten.

Locatie 

De gemeente Kaag en Braassem zoekt naar een geschikte locatie voor twee bijzondere woonplekken. Plekken die geschikt zijn voor inwoners met behoefte aan een prikkelarme omgeving. Tot en met 31 januari kon u als inwoner een geschikte locatie beschikbaar stellen of een locatievoorstel doen. Helaas heeft de uitvraag geen conrete locatie opgeleverd. In een eerder stadium hebben twee inwoners zich gemeld. Zij hebben een perceel in eigendom en willen samen met de gemeente kijken naar mogelijkheden om hier prikkelarme woonvormen te realiseren. Naast deze twee initiatieven is er ook nog een perceel van de gemeente als mogelijke locatie aangemerkt. 

De drie locaties worden momenteel beoordeeld en voor de locaties in particulier bezit worden gesprekken gevoerd met de eigenaren. Het betreft locaties in of nabij de dorpen Leimuiden, Woubrugge en Nieuwe Wetering. Na beoordeling van de betreffende locaties wordt de raad gevraagd een keuze te maken voor een locatie waar prikkelarme woonvormen gerealiseerd kunnen worden.

Hoe zien de huisjes eruit en om hoeveel huisjes gaat het?

Dat is afhankelijk van de locaties die uiteindelijk wordt gekozen. Valt de keuze op een bestaand pand, dan wordt dit pand geschikt gemaakt voor separate bewoning door twee bewoners. In het geval een nog te bebouwen terrein wordt gekozen, dan komen daar twee kleine woningen.

Het is de bedoeling dat de bijzondere woonvorm op een plek komt te staan aan de rand van de gemeente, in een rustig gebied. Dit omdat de bewoners bijzonder gedrag vertonen op het moment dat er te veel prikkels zijn.

Voor wie zijn de huisjes?

De prikkelarme woonvorm is voor mensen met een zwaardere zorgvraag. Ze zijn doorgaans behandeld voor een psychische ziekte en hebben onze begeleiding nodig. Zij zijn zelfredzaam, maar hebben een zekere mate van rust nodig. Alleen door overprikkeling vertonen zij wangedrag. Als zij in een sociale woning in een wijk terecht zouden komen, dan veroorzaken ze soms overlast door bijvoorbeeld verzameldrang of geluidoverlast. Wonen ze wat verder van de wijk, dan zijn er minder problemen. Het gaat niet om mensen met crimineel gedrag. Het gaat om mensen uit onze gemeente voor wie we ook een plekje willen vinden, en dan kan het zomaar gaan om bewoners uit uw eigen omgeving of familie.

Begeleiding bewoners

De bewoners van de bijzondere woonvorm krijgen zogenoemde ‘aandachtvolle bemoeizorg’ van maatschappelijke opvangorganisatie De Binnenvest. Dit houdt in dat medewerkers van De Binnenvest er elke dag zijn en ook regels instellen. Bewoners mogen niet zomaar bezoek ontvangen, na een bepaalde tijd moet het rustig zijn. De meeste cliënten hebben hulp van een budgetbeheerder of bewindvoerder en beschikken daardoor over zak- en kleedgeld. De Binnenvest heeft veel ervaring met de woonvorm en de begeleiding van de bewoners.

Vragen en contact

Heeft u vragen, zorgen of wilt u uw ideeën delen, dan horen we graag van u. U kunt contact opnemen door te mailen naar info@kaagenbraassem.nl of te bellen naar 071-332 7272. Vermeld daarbij dat u belt over de ‘prikkelarme woonvorm’.