Verordeningen

De gemeente kan algemeen verbindende voorschriften opstellen. Deze voorschriften staan in verordeningen die de raad vaststelt (bijv. APV, bouwverordening, legesverordening, etc). Deze voorschriften krijgen pas verbindende kracht door de inwerkingtreding daarvan. Openbare bekendmaking is daarvoor een noodzakelijke voorwaarde. Gemeenten dienen hun algemeen verbindende voorschriften bekend te maken conform de regels opgenomen in de Gemeentewet.

In de publicatie wordt de datum van de inwerkingtreding van de verordening genoemd en de termijn dat de verordening ter inzage ligt in de publiekshal van het gemeentehuis. Bekijk het overzicht van de verordeningen van de gemeente Kaag en Braassem. Deze zijn ook te raadplegen via www.wetten.overheid.nl.