Leerplicht, bijzonder verlof of vrijstelling

Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Dit betekent dat zij volgens de wet naar school moeten.

Regionaal Bureau Leerrecht Holland Rijnland (RBL)

Het Regionaal Bureau Leerrecht Holland Rijnland (RBL) voert de leerplichttaken en de taken rondom voortijdig schoolverlaten uit voor onze gemeente. 

Volgens de Leerplichtwet hebben kinderen in Nederland recht op onderwijs. Om dit recht op onderwijs te beschermen, gelden in Nederland de leerplicht en de kwalificatieplicht. Het komt er op neer dat jongeren van 5 tot 18 jaar naar school gaan tot zij een startkwalificatie hebben gehaald. Dit is een havodiploma, vwo-diploma of een mbo-diploma op niveau 2 of hoger. Voor jongeren van 18 tot 23 jaar zonder startkwalificatie helpt het RBL hen verder helpt met het vinden van een opleiding of werk. Meer informatie over leer- en kwalificatieplicht vindt u op de website van het Regionaal Bureau Leerrecht Holland Rijnland

Bijzonder verlof of vrijstelling

In sommige gevallen kunt u bijzonder verlof of vrijstelling aanvragen en hoeft uw kind niet naar school. Er zijn 3 soorten bijzonder verlof of vrijstelling:

 • Vrijstelling van inschrijving op een school.
 • Vrijstelling van schoolbezoek (goedgekeurd verlof).
 • Vrijstelling tot 6 jaar.
Vrijstelling tot inschrijving op een school

Uw kind kan in 4 gevallen vrijstelling krijgen van inschrijving op een school:

 • uw kind kan niet naar school door een lichamelijke- of geestelijke beperking
 • u vindt dat geen enkele school past bij uw godsdienst- of levensovertuiging
 • uw kind is ingeschreven op een school in het buitenland
 • u leidt een trekkend bestaan en uw kinderen reizen mee.

Aanvraag

U meldt bij de medewerker leerplicht het Regionaal Bureau Leerplicht dat u uw kind niet inschrijft op een school. Doe dit voordat uw kind zijn of haar 5e verjaardag viert. Vanaf die dag is het immers leerplichtig. Na het vijfde jaar kunt u het elk jaar vóór 1 juli doorgeven. U vindt de contactpersoon van de school van uw kind op de contactpagina van de website van het Regionaal Bureau Leerplicht

Vrijstelling tot schoolbezoek (goedgekeurd verlof)

U kunt vrijstelling krijgen om uw kind niet naar school te laten gaan. Dit kan om de volgende redenen:

 • uw kind is ziek
 • het is een religieuze feestdag
 • een belangrijke gebeurtenis zoals een huwelijk, begrafenis of verhuizing van het gezin
 • vakantie buiten schoolvakanties, omdat u door uw beroep niet in de schoolvakanties weg kunt (maximaal 10 dagen per jaar). De data voor schoolvakanties (rijksoverheid.nl) worden elk jaar landelijk vastgesteld. De scholen in de gemeente Kaag en Braassem behoren tot de regio Midden. Lokaal kan hiervan worden afgeweken. Voor het exacte vakantieschema verwijzen wij u naar de betreffende school.

Aanvraag

U meldt aan de school dat uw kind niet naar school komt. Elke school heeft hiervoor eigen procedures. Als het om meer dan twee weken verlof gaat, dan moet u ook toestemming vragen aan de leerplichtmedewerker van het Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland. U vindt de contactpersoon van de school van uw kind op de contactpagina van de website van het Regionaal Bureau Leerplicht

Vrijstelling tot 6 jaar

Is uw kind nog geen 6 jaar? Dan mag u uw kind thuishouden om te voorkomen dat het teveel belast wordt. Dit mag maximaal 5 uur per week. U kunt dit uitbreiden naar maximaal 10 uur per week als u toestemming krijgt van de directeur.