Tegemoetkoming medisch afval

Heeft u veel medisch afval? Vraag dan een tegemoetkoming medisch afval aan.

Op grond van de Nadere regels sociaal domein Kaag en Braassem (op overheid.nl) bestaat de mogelijkheid een financiële tegemoetkoming aan te vragen voor medisch afval zoals bijvoorbeeld stomamateriaal, nierdialysemateriaal of incontinentiemateriaal. U kunt deze tegemoetkoming aanvragen als u of een huisgenoot vanwege een chronische ziekte of handicap extra (veel) medisch afval heeft.

Om uw aanvraag te kunnen beoordelen, hebben wij bewijs nodig waaruit blijkt dat u inderdaad materiaal gebruikt dat valt onder ‘medisch afval’. Misschien vervelend, maar wel noodzakelijk om deze regeling goed uit te voeren. Dit kan zijn een verklaring of een factuur van de apotheek/ziektekostenverzekeraar waaruit blijkt dat hulpmiddelen worden afgenomen die leiden tot medisch afval.

Tegemoetkoming

De tegemoetkoming bestaat uit een bedrag van € 80,- per huishouden. Dit bedrag is gebaseerd op een inschatting van de hoeveelheid medisch afval waarbij we uitgaan van één zak medisch afval per week. Een aanvraag voor de tegemoetkoming medisch afval kunt u gedurende het jaar indienen. Wanneer u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming wordt deze één keer per jaar, in één bedrag uitbetaald.

Voorwaarden

  • de aanvraag moet worden ingediend door de betaler van de afvalstoffenheffing, binnen het huishouden waar de meerkosten worden gemaakt
  • er moet een verklaring , een kopie van het recept of een nota van de apotheek worden overlegd waaruit blijkt dat binnen het huishouden sprake is van een chronische ziekte of beperking die tot de onvermijdbare meerkosten leidt.

Aanvraag

Vermeld op uw aanvraag:

  • Persoonlijke gegevens
  • IBAN-rekeningnummer van degene die de afvalstoffenheffing betaalt

met bewijsstukken, dit kan op twee manieren:

  • U haalt uw materiaal via een recept van de huisarts bij uw apotheek: in dat geval vraagt u bij de apotheek een verklaring of bon waarop staat welke materialen u gebruikt.
  • U haalt uw materiaal via het recept van de huisarts ergens anders, bijvoorbeeld via internet: een aankoop- of pakbon met daarop vermeld uw naam en de aangeschafte materialen.

Aanvraagformulier tegemoetkoming medisch afval via onlineregelen.kaagenbraassem.nl U logt in met DigiD.

Bijzonderheden

De gemeente betaalt op basis van vertrouwen de vergoeding jaarlijks aan de betaler van de afvalstoffenheffing uit. Als u geen aanspraak meer kunt maken op deze vergoeding moet u dit melden bij het Kernteam Kaag en Braassem.