Vaarvergunningen

Als u wilt varen in het gebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland, dan heeft u soms een vaarvergunning nodig. Kijk voor het overzicht en het aanvragen van een vaarvergunning op de website van het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Snelvaarverbod Braassemermeer

Op het Braassemermeer geldt een snelvaarverbod. Er mag niet sneller worden gevaren dan 12 km per uur. Als u op het Braassemermeer sneller wilt varen dan 12 km per uur, dan heeft u een ontheffing nodig. 

U kunt de volgende ontheffingen aanvragen:

Jaarontheffing (vaste of bedrijfsontheffing)

Een jaarontheffing is geldig voor een periode van een jaar. Het seizoen loopt van 1 april en met 31 maart.

Het aanvragen van een snelvaarontheffing voor het nieuwe seizoen per 1 april 2024 mogelijk via onderstaande button.

Jaarontheffing snelvaarvergunning via onlineregelen.kaagenbraassem.nl U logt in via DigiD of eHerkenning.

Dagontheffing

Een dagontheffing is geldig voor een dag. Een dagontheffing kost € 48,95. Dagontheffingen worden afgegeven met een maximum van vier per dag, en zijn verkrijgbaar bij het veerpont Paddegat in Woubrugge. Telefoonnummer 0172 519329. Kijk voor meer informatie op www.vanleersum.com.

Kosten
  • Het tarief voor de jaarontheffing seizoen 1 april 2024 tot en met 31 maart 2025 bedraagt € 322,65
  • Voor het doorgeven van een wijziging (nieuw registratiekenteken) betaalt u van 1 april 2024 tot en met 31 maart 2025 € 28,35.
Voorwaarden
  • U heeft een vaarbewijs.
  • De ontheffing geldt uitsluitend voor het gebied van het Braassemermeer, met uitzondering van de met boeien gemarkeerde vaargeul en met uitzondering van het stiltegebied Braassemermeer. Zie ook de Voorschriften snelvaren Braassemermeer hieronder.
Voorschriften snelvaren Braassemermeer

Kaart van het Braassemermeer waarin aangegeven wordt waar men kan snelvaren en waar niet. Hierin wordt in drie dringen onderscheid gemaakt, namelijk een stiltegebied, een snelvaargebied en een vaargeul. In de vaargeul en het stiltegebied mag u niet snelvaren.

Wie mogen de ontheffing gebruiken

1. ontheffingen zijn persoonsgebonden. Dit houdt in dat de ontheffinghouder altijd zelf in (als bestuurder of passagier) of aan de boot (als waterskiër) aanwezig moet zijn. Enige uitzondering hierop zijn de partner en de bloed- en aanverwanten tot en met de tweede graad van de ontheffinghouder, mits deze als bestuurder/schipper in het bezit is van een wettelijk voorgeschreven geldig vaarbewijs;

2. als de ontheffing geldt voor een bedrijf mag het vaartuig uitsluitend worden bestuurd door personeelsleden van het bedrijf voor zover deze in het bezit zijn van een wettelijk voorgeschreven geldig vaarbewijs en deze ontheffing voor de bedrijfsuitoefening wordt gebruikt;

Uitzonderingen

a. als de bedrijfsbeoefening een proefvaart behelst, is het toegestaan om de boot door een derde te laten besturen onder voorwaarde dat deze in het bezit is van een wettelijk voorschreven geldig vaarbewijs. Het personeelslid, die in het bezit is van een wettelijk voorgeschreven geldig vaarbewijs, dient te allen tijde in de boot aanwezig te zijn;

b. tijdens trainingen om de waterskivaardigheden van de instructeur op peil te houden, is het toegestaan om de boot door een derde, in het bezit van een wettelijk voorgeschreven geldig vaarbewijs, te laten besturen;

Wanneer niet

3. van de ontheffing mag geen gebruik worden gemaakt:

  • tussen zonsondergang en zonsopgang en niet later dan 22.00 uur en niet vroeger dan 08.00 uur;
  • als het zicht minder bedraagt dan 500 meter;

Waar niet

4. binnen een afstand van 150 meter van een oever;

5. binnen een afstand van 150 meter van een aanleggelegenheid of zweminrichting;

6. het in voorschrift 4 en 5 genoemde verbod geldt niet voor het afvaren en aanleggen ten behoeve van het trekken van beoefenaars van waterskiën, planking en dergelijke van en naar een startplaats, mits daarbij de kortst mogelijke weg wordt gevolgd en geen hinder of gevaar wordt veroorzaakt;

7. binnen een afstand van 75 meter langs geankerde schepen en visbootjes;

8. binnen een afstand van 75 meter langs zwemmers, watersporters en deelnemers aan zeilwedstrijden of andere sportevenementen;

9. binnen een afstand van 75 meter van start, finish, wedstrijdbanen of van de aan het evenement deelnemende vaartuigen of personen;

Wat mag niet

10. harder varen dan 12 km/h op de overige delen van de plassen en vaarwegen naar de plassen;

11. varen met een grotere snelheid dan 70 km/h;

12. varen met een zgn. jet-ski of waterscooter;

13. varen zonder gesloten uitlaat;

14. waterskiën/planking te beoefenen met behulp van een zgn. skifree;

15. het onder invloed van alcoholhoudende drank of andere middelen besturen van een snelle motorboot. Hiermee wordt bedoeld: elke stof waarvan de bestuurder/schipper weet of redelijkerwijs moet weten, dat het gebruik de stuurvaardigheid kan verminderen. Dit verbod geldt eveneens voor de in voorschrift 17 bedoelde watersportbeoefenaars en de daar vermelde tweede persoon;

16. achter de motorboot parachuteskiën met gebruikmaking van een parasail of deltawing, vliegeren, slepen of voorttrekken uitgezonderd de beoefenaars van het waterskiën en planking;

Veiligheid

17. bij het trekken van waterskiërs, plankeurs en dergelijke moet naast degene, die de boot in feite bestuurt, nog een tweede persoon als uitkijk aan boord zijn, Deze persoon, die de leeftijd van ten minste 15 jaar heeft bereikt, moet letten op de getrokken persoon of personen;

18. alle opvarenden moeten tijdens het varen gebruik maken van de daarvoor bestemde vaste zitplaatsen, terwijl niet meer opvarenden aan boord mogen zijn dan het aantal zitplaatsen;

Algemeen

19. de ontheffing, het registratiebewijs van de snelle motorboot, het verzekeringsbewijs en het vaarbewijs van de bestuurder/schipper moeten in de boot aanwezig zijn en moet op eerste vordering van de politie en/of toezichthoudende ambtenaren getoond worden;

20. de bestuurder/schipper van de snelle motorboot is verplicht de van toepassing zijnde voorschriften gesteld in het “Binnenvaartpolitiereglement”, de "Scheepvaartverkeerswet” en de aan deze ontheffing verbonden voorschriften strikt na te leven;

21. bevelen en aanwijzingen gegeven door politie en/of toezichthoudende ambtenaren moeten stipt en onmiddellijk worden opgevolgd;

22. bij niet of niet behoorlijke naleving van een of meer van de voorschriften kan de ontheffing worden ingetrokken.

Bezwaarclausule

Begunstigde beschikking

Wij wijzen u erop dat op grond van de Algemene wet bestuursrecht belanghebbenden gedurende 6 weken vanaf de dag volgende op de datum van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift kunnen indienen bij ons college. Een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. De wet voorziet wel in de mogelijkheid van schorsing of een andere voorziening ter zake: hangende de beslissing op het bezwaarschrift kunnen belanghebbenden een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Een afschrift van het bij ons college ingediende bezwaarschrift dient meegezonden te worden.

Leges

Met betrekking tot het legesbedrag kunt u op grond van de Algemene wet inzake de rijksbelastingen gedurende zes weken vanaf de dag volgende op de datum van verzending van dit besluit bij de heffingsambtenaar een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift schort de verplichting tot betaling niet op. Indien u in uw bezwaarschrift de wens daartoe te kennen geeft, zult u worden gehoord.