Rekenkamer

De rekenkamercommissie doet onderzoek voor de gemeenteraad en de inwoners van Kaag en Braassem naar de uitvoering en effecten van gemeentelijk beleid.

De rekenkamercommissie heeft tot taak het door het gemeentebestuur gevoerde beleid en beheer te toetsen. Dit doet zij op drie onderdelen:

  1. rechtmatigheid (voldoet de uitvoering aan de wettelijke kaders en regelgeving);
  2. doelmatigheid (zijn de nagestreefde beleidsdoelen tegen zo gering mogelijke inzet van middelen bereikt);
  3. doeltreffendheid (zijn de beoogde doelen van het beleid ook daadwerkelijk bereikt).

Objectief en onafhankelijk advies

De rekenkamercommissie is een onafhankelijk orgaan van de raad en bepaalt zelf wat zij onderzoekt. Ze stelt daarbij vragen of bereikt is wat het gemeentebestuur wilde bereiken, of gedaan is wat gedaan moest worden gedaan en of het heeft gekost wat het mocht kosten. De bevoegdheden van de commissie liggen vast in de Verordening Rekenkamercommissie 2017 (overheid.nl). Een wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers (eerstekamer.nl) schaft de mogelijkheid af om regels te stellen over de rekenkamerfunctie, waardoor elke gemeente een onafhankelijke (of gemeenschappelijke) rekenkamer moet instellen. Het wetsvoorstel maakt het mogelijk dat de raad een of meer van zijn leden als adviseur aan de rekenkamer toevoegt en breidt de onderzoeksbevoegdheden van rekenkamers uit. 

Rapporten

De rekenkamercommissie bestudeert documenten en houdt interviews met bijvoorbeeld wethouders, raadsleden, ambtenaren en inwoners. Van elk onderzoek maakt de commissie een rapport met conclusies en aanbevelingen. De gemeenteraad bespreekt de rapporten en kan besluiten dat de gemeente aanbevelingen uit het rapport overneemt en gaat uitvoeren. U vindt de rapporten in het raadsinfomatiesysteem

Jaarverslag

De rekenkamer brengt jaarlijks vóór 1 april verslag uit aan de raad over haar werkzaamheden. U vindt de jaarverslagen in het raadsinformatiesysteem.

Samenstelling

De rekenkamercommissie bestaat uit 3 door de gemeenteraad benoemde leden. De rekenkamercommissie krijgt ondersteuning van een secretaris. U vindt de leden van de rekenkamercommissie in het raadsinformatiesysteem .

Contact

U kunt contact opnemen met de secretaris van de rekenkamercommissie door te bellen naar 071 332 72 72 of een e-mail te sturen naar griffie@kaagenbraassem.nl.