Aansprakelijk stellen van de gemeente

De gemeente kan schade veroorzaken. Dat kan door iets dat de gemeente heeft gedaan of juist niet heeft gedaan. Bijvoorbeeld door gebreken aan de openbare weg, openbaar groen, gemeentelijke werkzaamheden of door voertuigen van de gemeente.

Als u schade lijdt door toedoen of door nalaten van de gemeente, kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. Dit kan alleen als de gemeente iets kan worden verweten, dus als zij een geschreven of ongeschreven rechtsregel niet heeft nageleefd. Bovendien moet er een direct verband bestaan tussen dat verwijtbare handelen of nalaten en de geleden schade.

Voorwaarden

De gemeente kan aansprakelijk zijn voor schade die u heeft opgelopen als:

 • Er een gevaarlijke situatie is op de locatie. Dit wordt bepaald aan de hand van wetgeving en jurisprudentie.
 • U wettig en overtuigend bewijs levert van de gebeurtenis waardoor u schade heeft geleden.

Als u de gemeente aansprakelijk wilt stellen, dan is het aan u om aan te tonen dat u schade heeft geleden en om aan te geven waarom u van mening bent dat de gemeente de schade heeft veroorzaakt. U kunt de schade en de schadeoorzaak aantonen door middel van foto's, situatieschetsen, getuigenverklaringen, nota's en rapporten van experts. Als u die heeft, staat u sterker.

Gang van zaken

Om de gemeente aansprakelijk te stellen dient u een claim in bij de gemeente. Dit doet u als volgt:

 • U stuurt een brief naar de gemeente waarin u aangeeft waarvoor en waarom u de gemeente aansprakelijk stelt.
 • De gemeente beoordeelt in eerste instantie uw claim aan de hand van uw gegevens.
 • Indien naar het oordeel van de gemeente sprake is van schade door gemeentelijk optreden, dan worden uw kosten vergoed.
 • In geval van twijfel of bij letselschade wordt uw aansprakelijkheid en nota naar de verzekeraar verzonden die deze verder afhandelt.
 • Bent u het niet eens met de beslissing, dan kun u zich wenden tot de burgerlijk rechter.

U kunt uw schadeclaim sturen aan:

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem, Postbus 1, 2370 AA in Roelofarendsveen.

Stuur bij uw brief de volgende gegevens::

 • uw naam, adres en telefoonnummer; als u voor iemand anders het formulier invult, dan vermeldt u de gegevens van die persoon
 • bewijs van de opgelopen schade
 • een bewijs van het bedrag van de opgelopen schade (aankoopgegevens, nota’s)
 • eventuele ondertekende getuigenverklaring(en), politierapport, proces-verbaal
 • eventueel een foto (als bewijs)
 • rekeningnummer (IBAN) waarop een eventuele schadevergoeding kan worden gestort.