Klacht of bezwaar

De raad, het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester van de gemeente Kaag en Braassem nemen dagelijks vele beslissingen. Om te voorkomen dat inwoners niet betrokken of hun belangen niet meegewogen worden bij besluiten, zijn er procedures in wet- en regelgeving vastgelegd.

Bezwaar of klacht indienen

 • Bezwaar kan worden ingediend op een genomen besluit. U hoeft dan niet eerst een zienswijze te hebben ingediend. Bij sommige procedures is er geen bezwaar mogelijk, maar kunt u direct beroep instellen. Voorwaarden zijn dat een bezwaarschrift binnen 6 weken moet worden ingediend nadat het besluit is genomen, en dat u een belang heeft bij het genomen besluit. Het indienen van een bezwaar is gratis.
 • Bent u het niet eens met uw belastingaanslag of WOZ-waarde? Dan kunt u bezwaar indienen tegen de gemeentelijke belastingen.
 • Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de manier waarop u bent behandeld. Dan kunt u een klacht over ambtenaar of bestuurder indienen
 • Bij gemeente Kaag en Braassem bestaat ook de mogelijkheid om het conflict onder begeleiding van een bemiddelaar (mediator) op te lossen. 
 • Heeft u een melding, klacht of tip over zaken die in beheer en onderhoud zijn bij de gemeente? Dan kunt u dit doorgeven via de website van Fixi.

Bijzonderheden bezwaar indienen

 • een bezwaarschrift wordt (meestal) door een onafhankelijke bezwaarschriftcommissie behandeld, of middels ambtelijk horen
 • er kan een hoorzitting zijn, waarin u uw bezwaar kunt toelichten. Daarna neemt het bevoegde bestuursorgaan een besluit over uw bezwaar
 • bent u het niet eens met de beslissing op het bezwaar, dan kunt u binnen 6 weken in beroep gaan. In de beslissing op uw bezwaar staat bij welke instantie u in beroep kunt gaan
 • u kunt geen bezwaar maken tegen een besluit waarbij algemene regels zijn vastgesteld (bijvoorbeeld een verordening).

Bezwaar indienen 

 • online het formulier Bezwaarschrift indienen via onlineregelen.kaagenbraassem.nl U logt in met DigiD of eHerkenning.
  Vermeld op de aanvraag:

  • voor wie u bezwaar indient
  • reden van bezwaar, kenmerk of zaaknummer
  • ondertekenaar en verzenddatum besluit
  • gegevens van persoon namens wie u bezwaar maakt (indien van toepassing)
  • waarom u het oneens bent met het besluit
  • indien u een bijlage toevoegd vermeld dan het kenmerk in de bestandsnaam
  • of u een hoorzitting wilt om uw bezwaarschrift toe te lichten.
    
 • schriftelijk. Vermeld dan de volgende gegevens in uw brief:
  • naam en adres
  • de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven
  • omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
  • de reden van bezwaar
  • ondertekening.

Commissie bezwaarschriften

De gemeente stuurt, indien van toepassing, uw bezwaarschift door naar de commissie bezwaarschriften. Deze is door het gemeentebestuur speciaal ingesteld voor de beoordeling van en de advisering over bezwaarschriften. Het horen en adviseren over de bezwaarschriften is opgedragen aan een bezwaarschriftencommissie van gemeente Nieuwkoop.

De commissie is onafhankelijk. Alle leden hebben een bestuurlijke of juridische achtergrond en hebben ervaring met en kennis van het bestuursrecht. Dit is vastgelegd in de verordening commissie bezwaarschriften op overheid.nl. Voor planning van de bezwaarschriften kunt u contact opnemen met de secretaris van de bezwaarschriftencommissie via gemeente Nieuwkoop, telefoonnummer 14 0172 of e-mail info@nieuwkoop.nl.

De commissie bezwaarschriften is alleen bevoegd als het gaat om een te nemen beslissing op een bezwaarschrift tegen:

 • een besluit over een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een project met de activiteit ‘het bouwen van een bouwwerk’ (2.1, lid 1, sub a van de Wabo)
 • een besluit over een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘afwijken van bestemmingsplan’ (2.1, lid 1, sub c en/of art 2.12, lid 1, sub a van de Wabo) indien onder a enkel uitgevoerd kan worden met deze omgevingsvergunning
 • een beslissing tot het opleggen last onder dwangsom of bestuursdwang, gekoppeld aan een herstelsanctie op het terrein van de Wabo, Woningwet of Bouwbesluit. (maar geen besluiten spoedeisende bestuursdwang ontmanteling hennepkwekerijen)
 • besluiten op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning en dwangsombesluiten mbt deze wet
 • raadsbesluiten.

De commissie is niet bevoegd als het gaat om:

 1. bezwaarschriften op het terrein van Werk en inkomen
 2. bezwaarschriften tegen besluiten op grond van een wettelijk voorschrift inzake belastingen en de Wet waardering onroerende zaken
 3. bezwaarschriften op het terrein van de Jeugdwet
 4. bezwaarschriften tegen aanslagen leges.

Voor bezwaarschriften onder 1 t/m 3 is de afhandeling via de externe bezwaarschriftencommissie van de gemeente Alphen aan den Rijn;  de afhandeling van de bezwaarschriften onder 4. ligt bij de gemeente Kaag en Braassem.

Ambtelijk horen

Voor de bezwaarschriften die niet via een externe bezwarencommissie behandelt worden, verloopt de behandeling ervan door ambtelijk horen. Hier wordt eveneens de bezwaarmaker in de gelegenheid gesteld om te worden gehoord. Het horen gaat door twee medewerkers van de gemeente die niet bij de voorbereiding van het besluit betrokken zijn geweest.

Het gaat hierbij ondermeer over bezwaarschriften gericht tegen besluiten van het college mbt de volgende onderwerpen:

 • verkeersbesluiten
 • besluiten mbt aslast- en breedtebeperking
 • besluiten inschrijving/ uitschrijving wet BRP
 • besluiten tot verlening/ weigering gehandicaptenparkeerplaats/ gehandicaptenparkeerkaart
 • besluiten toegepaste spoedeisende bestuursdwang wegen het verkeerd aanbieden van afval.

Zienswijze indienen

Een voorgenomen besluit komt één stap voor het daadwerkelijke besluit of de vaststelling van een plan. De wet bepaalt wanneer een ontwerpbesluit moet worden opgesteld. Het ligt daarna ter inzage. Vanaf dat moment kunnen betrokken personen daarop reageren door het schriftelijk indienen van een zienswijze. Een zienswijze is een mening over een voorgenomen besluit of plan van de gemeente. In een zienswijze beschrijft u met welke punten hiervan u het wel of niet eens bent en waarom. Deze punten kan de gemeente eventueel meenemen in het definitieve besluit.

Mediation: oplossing door bemiddeling

Bij gemeente Kaag en Braassem bestaat ook de mogelijkheid om het conflict onder begeleiding van een bemiddelaar (mediator) op te lossen. Dit blijkt vaak meer op te lossen dan een formele bezwarenprocedure. Er wordt een mediator van de gemeente Kaag en Braassem of Nieuwkoop aangewezen. De mediator neemt geen standpunt in, hij begeleidt het proces onafhankelijk. Mediation via onze mediators is kosteloos. Wilt u een andere, eigen gekozen mediator inzetten, dan betaalt u de inzet daarvan.

Het is van belang dat u de punten die besproken moeten worden in de mediation op een rijtje zet. Zo zorgt u ervoor dat de zaken die voor u van belang zijn in ieder geval aan de orde komen. Wees erop voorbereid zoveel mogelijk flexibel te zijn. Dit betekent dat u bereid bent te luisteren en te zoeken naar mogelijke praktische alternatieven in wederzijds belang. In veel gevallen lukt het dan om samen tot een goede oplossing te komen. Wilt u meer informatie over mediation, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente via 071 332 72 72.