Regelgeving

 • Aansprakelijk stellen van de gemeente

  Als u schade lijdt door toedoen of door nalaten van de gemeente, kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. Dit kan alleen als de gemeente iets kan worden verweten, dus als zij een geschreven of ongeschreven rechtsregel niet heeft nageleefd. Bovendien moet er een direct verband bestaan tussen dat verwijtbare handelen of nalaten en de geleden schade.

 • Zienswijze ontwerpbestemmingsplan indienen

  Als u het niet eens bent met een voorgenomen besluit over een ontwerpbestemmingsplan.

 • Klacht of bezwaar

  De raad, het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester van de gemeente Kaag en Braassem nemen dagelijks vele beslissingen. Om te voorkomen dat inwoners niet betrokken of hun belangen niet meegewogen worden bij besluiten, zijn er procedures in wet- en regelgeving vastgelegd.

 • Wob-verzoek indienen

  De Wet openbaarheid van bestuur (Wob)) geeft iedereen het recht op informatie over het beleid van overheden.

 • Verordeningen en beleid

  De gemeente heeft regelingen waarin de rechten en plichten van inwoners, bedrijven en instellingen staan omschreven. Het gaat om twee soorten regelingen, verordeningen en beleidsregels.