Regelgeving

 • Aansprakelijk stellen van de gemeente

  Als u schade lijdt door toedoen of door nalaten van de gemeente, kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. Dit kan alleen als de gemeente iets kan worden verweten, dus als zij een geschreven of ongeschreven rechtsregel niet heeft nageleefd. Bovendien moet er een direct verband bestaan tussen dat verwijtbare handelen of nalaten en de geleden schade.

 • In gebreke stellen bij te laat beslissen

  Voor aanvragen en bezwaren geldt een termijn waarbinnen de gemeente een besluit moet nemen.

 • Klacht of bezwaar

  De raad, het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester van de gemeente Kaag en Braassem nemen dagelijks vele beslissingen. Om te voorkomen dat inwoners niet betrokken of hun belangen niet meegewogen worden bij besluiten, zijn er procedures in wet- en regelgeving vastgelegd.

 • Klacht over ambtenaar of bestuurder

  Een klacht indienen over het gedrag van een ambtenaar of bestuurder van de gemeente.

 • Verordeningen en beleid

  De gemeente heeft regelingen waarin de rechten en plichten van inwoners, bedrijven en instellingen staan omschreven. Het gaat om twee soorten regelingen, verordeningen en beleidsregels.

 • Wob-verzoek indienen

  De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) geeft iedereen het recht op informatie over het beleid van overheden.

 • Zienswijze ontwerpbestemmingsplan indienen

  Als u het niet eens bent met een voorgenomen besluit over een ontwerpbestemmingsplan.