Zienswijze ontwerpbestemmingsplan indienen

U bent het niet eens met een voorgenomen besluit over een ontwerpbestemmingsplan. Dan kunt u binnen de periode dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt (6 weken) een reactie indienen bij de gemeenteraad. Zo'n reactie heet een zienswijze.

De gemeente maakt een voorgenomen besluit bekend aan betrokkenen door publicatie op de website www.overheid.nl.

Voorwaarden

 • de zienswijze wordt binnen de inzageperiode (6 weken) ingediend
 • de zienswijze wordt bij/ter attentie van de gemeenteraad ingediend
 • de zienswijze is inhoudelijk gemotiveerd
 • de zienswijze is voorzien van adres- en contactgegevens

Voldoet de zienswijze niet aan één van de vereisten, dan kan de zienswijze inhoudelijk niet worden behandeld. Deze wordt dan niet-ontvankelijk verklaard.

Kosten

Aan het indienen van een zienswijze zijn geen kosten verbonden. Als u na vaststelling van het bestemmingsplan beroep aantekent bij de Raad van State, dan zijn daar wel proceskosten aan verbonden.

Bijzonderheden

 • Een zienswijze moet voldoen aan een aantal wettelijke vereisten. Als uw zienswijze niet aan één van deze vereisten voldoet, wordt u (als dit mogelijk is) in de gelegenheid gesteld om dit voor een bepaalde datum te herstellen.
 • De gemeenteraad houdt eventueel rekening met ingediende zienswijzen en neemt hierover een besluit. Als u vindt dat uw zienswijze niet of onvoldoende is meegewogen, kunt u in beroep gaan tegen het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van het bestemmingsplan.
 • De afhandelingstermijn is afhankelijk van meerdere factoren, hierdoor kan de afhandeling langer duren. U wordt hierover bij uw indiening geïnformeerd.

Aanvraag

Vermeld op uw aanvraag:

 • naam en zaaknummer van het ontwerpbestemmingsplan
 • reden van uw zienswijze
 • of u voor uzelf of namens iemand een zienswijze indient
 • als u namens iemand een zienswijze indient de naam van degene die u heeft gemachtigd en de reden van machtiging
 • naam en contactgegevens (telefoonnummer en/of e-mailadres) van indiener
 • of uw persoonsgegevens bij publicatie van de zienswijze wel of niet zichtbaar mogen zijn.

Stuur de volgende bijlage(n) mee:

 • een handtekeninglijst van alle indieners (indien van toepassing)
 • machtiging om namens iemand een zienswijze in te dienen (indien van toepassing).

Zienswijze indienen via onlineregelen.kaagenbraassem.nl U logt in met DigiD of eHerkenning.

U ontvangt na indienen een ontvangstbevestiging met een nadere toelichting.

U kunt uw zienswijze binnen de inzageperiode ook schriftelijk (per post) of mondeling indienen. Als u van de mogelijkheid gebruik wilt maken om een mondelinge reactie in te brengen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via 071 3327272 om een afspraak te maken.