Leidraad Inrichting Openbare Ruimte

Regels inrichting van openbare ruimte.

In de gemeente Kaag en Braassem zijn er regelmatig in- en uitbreidingslocaties, zoals nieuwbouwprojecten, waarbij de openbare ruimte na realisatie wordt overgedragen aan de gemeente Kaag en Braassem. De gemeente heeft dan deze ruimte in eigendom en zorgt voor het beheer en onderhoud. Op alle initiatieven die plaatsvinden in de openbare ruimte is de LIOR (Leidraad Inrichting Openbare Ruimte) van toepassing. De LIOR biedt duidelijkheid over het te volgen proces, geldende eisen en het vastleggen van de randvoorwaarden bij initiatieven in het openbaar gebied.

Overdragen openbare ruimte aan gemeente

Om de overdracht naar de gemeente voorspoedig te laten verlopen hanteert de gemeente de LIOR. In de LIOR staan de kwaliteitseisen die de gemeente stelt aan de (her)inrichting van de openbare ruimte. Daarnaast dient de LIOR als technische leidraad voor alle werkzaamheden in de reeds bestaande openbare ruimte van de gemeente. De LIOR biedt een goede basis van de geldende, veelal technische kwaliteitseisen voor het openbaar gebied. Deze LIOR-eisen worden ter beschikking gesteld aan externe ontwikkelende partijen en gebruikt bij het opstellen van een anterieure overeenkomst of exploitatieplan voor gronden die als openbaar gebied worden overgedragen aan de gemeente. De LIOR geeft de gemeente de zekerheid dat de aan de gemeente over te dragen openbare ruimte de gewenste duurzame kwaliteit kent en in de toekomst goed in beheer en onderhoud valt te nemen. Het overdragen van de openbare ruimte aan de gemeente is voor beide partijen kosteloos indien voldaan wordt aan de eisen conform de LIOR. U vindt de LIOR op overheid.nl.

Private grond

Indien een externe ontwikkelende partij bij kleinschalige woningbouw (minder dan 12 woningen) ervoor kiest geen openbare ruimte over te dragen aan de gemeente maar dit als private grond te gaan inrichten en beheren, dan gelden veel van de eisen uit de LIOR in beginsel niet. Het niet aan de gemeente overdragen van de openbare ruimte, door deze bijvoorbeeld in een Vereniging van Eigenaren (VvE) als particulier gedeelde gronden te beheren, heeft gevolgen voor de gemeente en toekomstige eigenaren van de hieraan gelegen woningen. Voor de gemeente betekent dit dat zij deze gronden dan niet hoeft te beheren en onderhouden. De gemeente verzorgt geen gladheidsbestrijding op privéwegen en het huisvuil moet elders worden aangeboden langs de openbare weg.

Voor de toekomstige bewoners is het gevolg dat zij dan gezamenlijk eigenaar worden van dit privéterrein. Het beheer en onderhoud van de wegen, parkeerplaatsen, riolering, groen, buitenverlichting, bruggen, duikers, technische installaties worden door de eigenaren zelf betaald. Door het niet voldoen aan de technische eisen vanuit de LIOR doen zich in de praktijk soms problemen voor waarvoor de particuliere eigenaren financieel verantwoordelijk zijn. Voorbeelden zijn zettings- en rioolproblemen door onvoldoende voorbelasting, een onvoldoende kwaliteit van de wegverharding en onvoldoende groen. Vanwege het verleggen van alle juridische aansprakelijkheden naar de eigenaren, moet zichtbaar zijn dat het geen openbare ruimte betreft maar een eigen weg of privéterrein. De gemeente adviseert toekomstige eigenaren zich op dit punt goed te laten informeren door de ontwikkelende partij en een onafhankelijk (juridisch) adviseur om onvoorziene kosten en geschillen in de toekomst te voorkomen.