Omgevingsvisie

In de omgevingsvisie leggen we vast hoe we als gemeente willen ontwikkelen.

De samenleving verandert. We zien vergrijzing, grotere culturele diversiteit, een veranderende arbeidsmarkt, een groter verschil in gezondheid en persoonlijke voorkeuren, specifieke zorg, nieuwe woonvormen, een veranderend klimaat. We zien een gemeente die meer taken en verantwoordelijkheden krijgt, die vaker regionaal samenwerkt. We zien gemeenschappen en dorpen initiatief nemen zoals energiecoöperaties die worden opgericht en sportverenigingen die meer dan sportclub zijn. Deze veranderende samenleving is terug te zien in onze omgevingsvisie.

De Omgevingsvisie gaat in op zaken als recreatie, natuur, onderwijs, mobiliteit, gezondheid, wonen, landbouw, economie en duurzaamheid. In deze visie verbinden we de fysieke leefomgeving en het sociale domein aan elkaar. En vanuit deze visie geven we, waar het kan, zoveel mogelijk de regie aan onze inwoners en professionals. Met de omgevingsvisie borgen we wat goed gaat en zetten we in op verdere vernieuwing en ontwikkeling waar dit nodig is.

Eind 2020 is de eerste Omgevingsvisie voor en van Kaag en Braassem vastgesteld. In 2021 is de Omgevingsvisie op een aantal gebieden nog concreter gemaakt. Daarbij zijn de belangrijke uitgangspunten van de verschillende gebiedstypen verder uitgewerkt. In februari 2024 heeft de gemeenteraad de Omgevingsvisie (versie 2024) vastgesteld, waarbij de Omgevingsvisie voornamelijk is bijgesteld op de thema’s Wonen, Land- en Tuinbouw en Recreatie & Toerisme.

U vindt de Omgevingsvisie in het Omgevingsloket. De officiele bekendmaking staat op overheid.nl

Omgevingsvisie op www.omgevingswet.overheid.nl  

Inwonerspanel

De eerste Omgevingsvisie is in samenwerking met inwoners, belangorganisaties en strategische partners ontwikkeld. In diverse werkvormen is input opgehaald en verwerkt, om er samen een mooi en helder stuk van te maken. De participatie beperkt zich niet alleen tot het opstellen van de omgevingsvisie, maar is een doorlopend proces. U kunt zich bijvoorbeeld altijd nog aanmelden voor het inwonerspanel via www.kaagenbraassemspreekt.nl. Door deel te nemen aan het inwonerspanel krijgt u de mogelijkheid om online uw mening te geven en invloed uit te oefenen. U ontvangt maximaal 5 vragenlijsten per jaar over allerlei onderwerpen die spelen in uw leefomgeving. De resultaten van de enquete ontvangt u vervolgens per e-mail.