Grondbeleid - Snippergrond

Aanvragen kopen stroken grond. Hierbij geldt beleidsmatig kader.

Grondbeleid

Met het grondbeleid kunnen we onze ruimtelijke doelen realiseren. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen, economie ontwikkeling, openbare ruimte en maatschappelijke voorzieningen. U vindt de beleidsnota grondbeleid (bijlagen) op overheid.nl

Snippergrond

Snippergrond is de naam voor kleine stukken grond van de gemeente van maximaal 100m² aaneengesloten die meestal grenzen aan de grond van bewoners of eigenaren. Dit kan ook water zijn, bijvoorbeeld aan een sloot, zodat u een boot kunt afmeren, of water dat u wilt dempen.

Het komt voor dat bewoners gebruik maken van gemeentegrond doordat de grond is toegevoegd aan de tuin. Als daarover nog geen afspraak is gemaakt wil de gemeente die afspraak alsnog maken, bijvoorbeeld door deze grond te koop aan te bieden. Niet in alle gevallen is koop van gemeentegrond mogelijk. De gemeente beoordeelt per situatie of de grond wel of niet verkocht kan worden. Bij verkoop geldt het standaard verkooptarief uit de op overheid.nl gepubliceerde grondprijzenbrief.

Voorwaarden snippergrond aankopen

Niet elke groenstrook is geschikt voor verkoop. Zo is de kans dat u snippergrond kunt aankopen in nieuwbouw wijken erg klein, zie ook de toestingsvoorwaarden. U kunt een aanvraag indienen voor de koop van snippergrond als:

 • de strook grond maximaal 100m² groot is
 • u eigenaar bent van een woonperceel in de gemeente Kaag en Braassem
 • uw perceel grenst aan een perceel gemeentegrond of -water.

Toetsingsvoorwaarden

Elke aanvraag wordt door de gemeente apart getoetst. U vindt de toetsingvoorwaarden in de beleidsnota snippergrond (bijlage) op overheid.nl. Bij de toets wordt bijvoorbeeld gekeken of:

 • De snippergrond onderdeel uitmaakt van een groen- en bomenstructuur
 • De snippergrond een functie heeft die behouden moet worden voor de leefbaarheid, de ruimtelijke kwaliteit of het aanzien van de omgeving
 • De verkeersveiligheid gewaarborgd blijft
 • Er ontwikkelingen te verwachten zijn waardoor de gemeente de grond nodig kan hebben voor bijvoorbeeld, woningbouw, wegen, klimaatadaptatie, parkeerplaatsen en dergelijke
 • Er in de snippergrond kabels of leidingen liggen; als dit het geval is wordt per situatie beoordeeld of de grond verkocht kan worden
 • Stroken grond in nieuwbouw wijken worden niet verkocht, die zijn of worden functioneel openbaar groen. U kunt dan ook geen aanvraag doen voor snippergrond in nieuwbouwwijken, waar de openbare ruimte nog moet worden ingericht. De gemeente heeft meestal nog geen zeggenschap over deze gronden. Daarbij, worden nieuwbouwwijken zodanig ingericht dat er geen gronden resteren zonder functie voor de leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en aanzien van de omgeving.

Is één van bovenstaande toetsingsvoorwaarden van toepassing, dan wordt de grond niet verkocht. Zodra de gemeente heeft besloten om de grond wel of niet te verkopen, dan wordt de aanvrager hierover geïnformeerd. 

Bijzonderheden

Als u de snippergrond van de gemeente kunt kopen, betekent dat niet automatisch dat u het mag gebruiken zoals u wenst of er iets op mag bouwen. Het geldende bestemmingsplan laat niet overal het wenselijke gebruik en bebouwing toe. Per te verkopen snippergrond wordt beoordeeld, volgens de wettelijke regels, wat de mogelijkheden zijn en of de gemeente mee kan werken om het gebruik en bebouwing van de grond mogelijk te maken. Als de bestemming aangepast moet worden zijn de kosten voor de koper.

Aanvraag

Snippergrond kopen aanvraagformulier via onlineregelen.kaagenbraassem.nl U logt in via DigiD of eHerkenning.

Bijlagen

Om uw aanvraag goed te kunnen behandelen vragen wij u de volgende stukken met dit aanvraagformulier mee te sturen:

 • Een situatietekening/kadastrale kaart waar duidelijk de ligging van het stuk grond ten opzichte van de woning wordt aangegeven
 • Een foto van de bestaande situatie
 • Een korte brief waarin u aangeeft waarom u de snippergrond wilt aankopen.

Vragen

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met projectmedewerker R. van der Plas via het algemeen telefoonnummer 071 332 72 72 of u stuurt een e-mail naar info@kaagenbraassem.nl.