Privacyverklaring Wet Politiegegevens (Openbare Ruimte)

De gemeente Kaag en Braassem heeft buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in dienst. Boa’s houden toezicht en handhaven de regels om overlast en (kleine) ergernissen in de openbare ruimte tegen te gaan. Bij de strafrechtelijke handhaving is de Wet Politiegegevens (Wpg) van toepasing.

Wanneer worden mijn persoonsgegevens verwerkt?

Boa’s zijn belast met een breed pakket aan toezichts- en handhavingstaken. Als boa’s in de uitvoering hiervan strafbare feiten constateren, verwerken zij persoonsgegevens in het kader van de opsporing en strafrechtelijke handhaving. Bijvoorbeeld bij het controleren van een identiteitsbewijs of bij het opleggen van een boete. Op die verwerking is dan de Wpg van toepassing.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, geboortedatum, adres, contactgegevens, BSN en (beeld- en/of geluidsmateriaal van) het vermeende/geconstateerde strafbare feit. Ook andere persoonsgegevens zoals uw rijbewijsnummer of kentekengegevens kunnen worden vastgelegd, afhankelijk van het geconstateerde strafbare feit. Persoonsgegevens die in het kader van de Wpg worden verwerkt, worden politiegegevens genoemd.

Op welke wettelijke grondslag berust de verwerking?

De gemeente Kaag en Braassem verwerkt uw gegevens bij overtredingen voor de strafrechtelijke handhaving in de Openbare Ruimte op basis van artikel 8 van de Wet Politiegegevens.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Uw gegevens worden 10 jaar bewaard.

Met wie worden mijn politiegegevens gedeeld?

Uw gegevens kunnen worden gedeeld met de politie, het Openbaar Ministerie (OM), de burgemeester, Bureau Halt, het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) en het Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC).

Wat zijn mijn rechten?

De Wpg biedt betrokkenen de mogelijkheid om controle te houden op hun persoonsgegevens door te voorzien in het recht op inzage. Betrokkenen hebben het recht om binnen zes weken uitsluitsel te krijgen op hun schriftelijke verzoek over de verwerking van desbetreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om die persoonsgegevens in te zien en om informatie te verkrijgen over:

 • de doelen en de rechtsgrond van de verwerking;
 • de betrokken categorieën van politiegegevens;
 • de (categorieën van) ontvangers aan wie de gegevens zijn verstrekt in een periode van vier jaar voorafgaand aan het verzoek;
 • de bewaartermijn van de politiegegevens of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;
 • het recht om rectificatie, vernietiging of afscherming van de verwerking van politiegegevens te verzoeken;
 • het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, en de contactgegevens van de autoriteit;
 • de herkomst, voor zover beschikbaar, van de politiegegevens.
Hoe kan ik een verzoek indienen?

U kunt een verzoek indienen bij de privacy@kaagenbraassem.nl. U krijgt binnen vier weken een schriftelijk reactie van de gemeente met betrekking tot de opvolging van uw verzoek. Daarnaast kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming via fg@kaagenbraassem.nl.

Wanneer wordt mijn verzoek afgewezen?

Uw verzoek wordt niet in alle gevallen toegekend. Zo kan uw verzoek (gedeeltelijk) op grond van artikel 27 van de Wet politiegegevens worden afgewezen:

 • ter vermijding van belemmering van gerechtelijke onderzoeken of procedures;
 • ter vermijding van nadelige gevolgen voor de voorkoming, de opsporing, het onderzoek en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen;
 • ter bescherming van de openbare veiligheid;
 • ter bescherming van de rechten en vrijheden van derden;
 • ter bescherming van de nationale veiligheid;
 • ingeval van een kennelijk ongegrond of buitensporig verzoek.

Een gehele of gedeeltelijke afwijzing van uw verzoek ontvangt u op schrift en met vermelding van de redenen voor de afwijzing.