Ontheffing geluidhinder

Bij bepaalde activiteiten die u uitvoert, kunt u overlast van geluid veroorzaken. Bijvoorbeeld als u bouwmachines of geluidsapparatuur gebruikt. U heeft een ontheffing nodig van de gemeente. Ook bij nachtelijke werkzaamheden is ontheffing nodig. Kijk op Bouwbesluitonline.nl voor alle regels.

Voorwaarden

Het is verboden in de openlucht een geluidsapparaat, een (recreatie)toestel of een (bouw)machine in werking te hebben of handelingen te verrichten op een zodanige wijze, dat voor omwonenden of overigen in de omgeving geluidshinder wordt veroorzaakt. De gemeente kan ontheffing verlenen voor het in gebruik hebben van geluidsapparatuur.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag kunnen leges in rekening worden gebracht. Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing voor geluidshinder in de open lucht bedraagt € 51,80. 

Aanvraag

U moet de ontheffing schriftelijk of via het contactformulier bij de gemeente aanvragen. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

  • omschrijving van de activiteit waarvoor u de ontheffing aanvraagt
  • plaats, datum en tijdstip waarop de activiteit plaatsvindt.