Leimuiden | Drechthoek II Bedrijventerrein

De gemeente Kaag en Braassem wil het bedrijventerrein Drechthoek II in Leimuiden (ten oosten van de N207) ontwikkelen. Drechthoek II moet een uitbreiding worden van het huidige bedrijventerrein Drechthoek. In november 2014 heeft de Raad van State het bestemmingsplan en het exploitatieplan ervoor vernietigd. De gemeente heeft verschillende alternatieven onderzocht om bedrijvigheid (waaronder Sushi Ran, een grote werkgever in de productie van sushi) en de verkeersafwikkeling van de N207 een plek te geven in het gebied.

Burgerinitiatief

Voor het gebied waar Drechthoek II is gepland, hebben de grondeigenaren het initiatief genomen een plan op te stellen. Namens deze grondeigenaren is door een marktpartij gewerkt aan een plan waarin zowel ruimte voor bedrijvigheid als de Passage Leimuiden zijn opgenomen. Meer informatie hierover staat bij de projectpagina N207.

De gemeenteraad heeft op 30 mei 2016 de voorgestelde constructie, waarbij de gemeente gedeeltelijk risico zou dragen, niet aangenomen. Een constructie die het meest aansloot bij de voorwaarden van de marktpartij voor uitvoering van dit burgerinitiatief. De gemeenteraad heeft uitgesproken dat de gemeente wel kan faciliteren in het proces, zonder risico te dragen. Op dit moment volgt verder overleg met de marktpartij en de Provincie Zuid-Holland of en hoe het bedrijventerrein, met daarin de ontsluiting van de N207, doorgang kan vinden.

Verkenning mogelijkheden Drechthoek II

De AW Groep uit Lisse en de gemeente Kaag en Braassem zijn sinds medio december 2019 met elkaar in gesprek om de mogelijkheden van de realisatie van een nieuw bedrijventerrein Drechthoek II aan de oostkant van Leimuiden te verkennen.

Het plangebied dat op ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden zal worden onderzocht, wordt aan de noordzijde begrensd door de Burgemeester Bakhuizenlaan, aan de zuidzijde door het bedrijventerrein Drechthoek I, aan de westzijde door de Oosterweg en aan de oostzijde door het open polderlandschap. Een ontwikkeling van het gebied tot bedrijventerrein is opgenomen in de Maatschappelijk Ruimtelijke Structuurvisie (MRSV) van de gemeente Kaag en Braassem. De door AW Groep voorgestelde ontwikkeling past daarmee binnen de gemeentelijke beleidskaders. 

Onderzoek ontwikkelingsmogelijkheden

Eind vorig jaar hebben de huidige grondeigenaren van het plangebied een overeenkomst met een ontwikkelingsmaatschappij gesloten over de verkoop van hun gronden en opstallen. De Interegion Groep gaat, in nauwe samenwerking met de gemeente, onderzoek verrichten naar ruimtelijke- en stedenbouwkundige ontwikkelingsmogelijkheden van het gebied, planologische- en milieutechnische kaders, draagvlak vanuit de lokale gemeenschap, infrastructurele varianten en financiële haalbaarheid. Ook omwonenden en de dorpsraad van Leimuiden worden hier nauw in betrokken. Als de planvorming voor de opdrachtgever van De Interegion Groep tot een reële businesscase leidt dan sluit die partij een definitieve koopovereenkomst met de huidige grondeigenaren.