Maatschappelijk vastgoed

Maatschappelijk vastgoed zijn onder andere gebouwen voor recreatie en sportbeoefening. Ook centra zoals dorpshuizen vallen hieronder.

De gemeente krijgt verzoeken of inwoners dichtbij huis dagbesteding kunnen krijgen. Dat kan alleen als we het maatschappelijk vastgoed anders gaan inzetten, bijvoorbeeld een sporthal waar overdag dagbesteding wordt georganiseerd. Door leegstand is een focus nodig op financiering voor de doelen die worden bereikt door activiteiten, en niet gekoppeld aan een organisatie of locatie

Uitgangspunten

 • De gemeente stuurt erop, om de verantwoordelijkheid voor maatschappelijk vastgoed over te dragen aan inwoners of organisaties  door het eigendom over te dragen. Voor maatschappelijk vastgoed dat niet in eigendom kan worden overgedragen, of waar dit geen uitvoerbare optie is, leggen we de exploitatie en het beheer bij inwoners of organisaties en brengt de gemeente een kostprijsdekkende huur in rekening bij de exploitant.
 • De gemeente investeert niet meer in stenen, maar alleen in doelen en resultaten. De focus van de gemeentelijke financiële ondersteuning verschuift van een bijdrage voor wat je bent naar een bijdrage voor wat je doet. Dit houdt in dat de structurele ondersteuning van de gemeente gericht is op het realiseren van doelen. Partijen die bijdragen aan maatschappelijke doelen en hier vastgoed voor nodig hebben, kunnen een aanvraag indienen voor (financiële) ondersteuning van hun activiteiten. Exploitanten en eigenaren van maatschappelijk vastgoed kunnen deze partijen huisvesten en daarmee financiële dekking vinden voor de kosten van vastgoed.
 • Partijen die maatschappelijk vastgoed bezitten, werken samen om te komen tot een efficiënter en vernieuwend gebruik van het vastgoed. Bepalend in gebruik van maatschappelijk vastgoed is vraag en aanbod. De verantwoordelijkheid van de gemeente in het gebruik van maatschappelijk vastgoed ligt in de ondersteuning van exploitanten, beheerders en eigenaren en het leggen van verbindingen om tot een efficiënter en vernieuwend gebruik te komen

Maatwerk

In sommige gevallen is een individueel traject of een traject met een klein cluster van partijen nodig is, zodat we echt maatwerk kunnen leveren.  We onderzoeken samen met de organisatie of het object dat zij nu gebruiken in eigendom overgedragen kan worden. Dat doen we niet zo maar. We zoeken samen naar de afspraken die het best bij de betreffende vereniging of organisatie past. Deze afspraken willen we vastleggen door een recht van opstal of erfpacht te vestigen. In een aantal specifieke gevallen zal het niet lukken om het vastgoed in eigendom door een recht van opstal of erfpacht, aan de partij over te dragen. Daar waar dat niet lukt gaan wij met partijen in overleg over een (meer) evenwichtige verdeling van verantwoordelijkheden. Ook passen wij, waar en indien nodig, de huidige beleidsdocumenten (subsidieverordening, nadere regels en dergelijke) aan.

Maatschappelijk Vastgoed Lening

Een gevolg van de verzelfstandiging is dat maatscahppelijke instellingen grote investeringen zelf moet zien te financieren. Op dit moment biedt de markt hiervoor geen passende mogelijkheden. Marktpartijen stellen namelijk voorwaarden die maatschappelijke instellingen niet kunnen dragen. Om de pieken in uitgaven van vastgoed op te vangen is een buffer nodig. Om aan te sluiten bij de vraag van maatschappelijke instellingen en hen de ruimte te geven om zelf te investeren heeft de gemeente een speciale leenfaciliteit voor maatschappelijk vastgoed.  

Aanvraag Maatschappelijk vastgoedlening

U kunt de Maatschappelijk Vastgoed (MaVa) lening aanvragen met het Aanvraagformulier MaVa lening via onlineregelen.kaagenbraassem.nl U logt in met eHerkenning.

Heeft u vragen of wilt u hulp bij het invullen van het aanvraagformulier, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Bijlagen bij de aanvraag

 • Een detailoverzicht van het project.
 • de kosten van het project alsmede een financiële onderbouwing, bijvoorbeeld met offertes.
 • een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.
 • Een akkoordverklaring van de eigenaar indien de aanvrager geen eigenaar is, en/ of een bewijs waaruit blijkt dat het bevoegd orgaan (Alv) instemming geeft.

De gemeente toetst de aanvraag. Als u aan alle voorwaarden voldoet krijgt u een toewijzingsbrief. Vervolgens kunt u de aanvraag digitaal indienen op www.svn.nl ; de toewijzingsbrief moet dan toegevoegd worden. De toewijzing is pas definitief als de financiële toets door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting positief is.

Voorwaarden

 • De gemeente Kaag en Braassem neemt alleen volledige aanvragen in behandeling.
 • De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld.
 • De aanvraag voor een lening wordt beoordeeld en voorgedragen op basis van beschikbaarheid van het budget.
 • De hoogte van de lening bedraagt minimaal € 50.000,- en maximaal € 500.000,-

U vind deze ook in de verordening stimuleringslening Maatschappelijk vastgoed op overheid.nl.  

Procedure

Er vindt een intakegesprek plaats tussen gemeente en aanvrager. Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren. Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk.

Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de (complete) aanvraag een beslissing en deelt die middels een toewijzings- of afwijzingsbesluit mee aan de aanvrager. (Uit overschrijding van de in het zesde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.) De toewijzing door het college voor het aanvragen van een lening vormt het startpunt voor een autonome financiële toetsing door SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland). SVn zal de lening verstrekken en beheren. De gemeente stuurt een toewijzingsbrief samen met het aanvraagformulier naar de aanvrager. Met deze twee documenten kan de aanvrager bij SVn zijn aanvraag starten via www.svn.nl.

SVn stelt de definitieve hoogte van de lening vast en bij en positieve financiële toets brengt SVn een leningofferte uit. Bij een negatieve financiële toets wijst SVn de lening af en brengt de aanvrager en gemeente hiervan op de hoogte. Indien de aanvrager het niet eens is met de financiële toets van SVn, kan er een klachtenprocedure worden gestart bij SVn en vervolgens eventueel bij het KIFID, of aanvrager kan zich wenden tot de bevoegde burgerlijke rechter.

Na ondertekening en terugsturen van de leningofferte bericht SVn de gemeente dat de lening akkoord is. SVn plaats de gelden van de lening in een bouwdepot. Op basis van door u ingevulde en ondertekende declaratieformulieren (incl. nota’s), betaalt SVn vanuit dit bouwdepot de nota’s. Na afronding van de werkzaamheden meldt u uw project gereed en wordt het bouwdepot afgesloten. Resterende gelden in het bouwdepot worden kosteloos op het geleende bedrag afgelost.