Richtnota 2023-2026

De richtnota 2023-2026 is maandag 4 juli vastgesteld. De richtnota is een ander woord voor een kadernota of voorjaarsnota. In deze nota zijn de uitgangspunten voor de begroting vastgelegd. Kortom: wat gaan we doen en waar gaan we ons geld aan uitgeven en hoeveel? Ook wordt hierin bepaald hoe hoog onze gemeentelijke belastingen en heffingen maximaal mogen stijgen. Wij gaan hierbij uit van de landelijke indexatie. Daarnaast baseren we ons op de financiële effecten uit de Meicirculaire 2022.

Deze Richtnota is opgesteld in een periode van veranderingen. De gemeenteraadsverkiezingen, een nieuwe burgemeester en een nieuwe secretaris leiden tot een andere samenstelling van het college. Uw raad kent acht nieuwe raadsleden en de zetelverdeling tussen de partijen is gewijzigd.

Met het financieel- en beleidskader dat in deze Richtnota is verwerkt stellen we de concept begroting voor 2023 op. De begroting behandelen we in oktober 2022 in de raad en op 7 november 2022 stelt de raad de begroting 2023 vast.

Meer informatie

U vindt de richtnota in het raadsinformatiesysteem.