Organisatiestructuur

De rol van de gemeente in de samenleving verandert. Ook onze organisatie is volop ontwikkeling.

Bestuurlijke organisatie

De bestuurlijke organisatie bestaat uit:

  • gemeenteraad
  • griffie, deze ondersteunt de gemeenteraad
  • college van burgemeester en wethouders
  • gemeentesecretaris, hoofd van de ambtelijke organisatie en aanwezig bij de collegevergaderingen.  

Gemeentelijke organisatie 

De gemeente Kaag en Braassem heeft twee afdelingen: Dienstverlening en Ontwikkeling. Deze afdelingen worden aangestuurd door twee directeuren, waarvan een ook gemeentesecretaris is.

Regiegemeente

Het is niet de gemeente alleen die het beleid bepaalt, onze inwoners hebben en krijgen hierin een steeds grotere zeggenschap. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de gemeente alleen nog dient als regisseur, de zogenoemde regiegemeente. Door deze veranderingen aan de buitenkant, verandert er ook het een en ander binnen de gemeentelijke organisatie. Er wordt onderzocht of bepaalde taken kunnen worden uitbesteed. Ook naar samenwerking met andere gemeenten wordt gekeken.

Organogram gemeente Kaag en Braassem

Tekst uit het organogram

Logo gemeente Kaag en Braassem

Bovenaan: directeur en algemeen directeur/gemeentesecretaris

Daaronder met zijvertakking: concerncontrol, bestuurlijke ondersteuning en concernadvies

Daaronder twee afdelingen: afdeling Dienstverlening en Afdeling Ontwikkeling.

Onder afdeling Dienstverlening vallen drie clusters: cluster Middelen, cluster juridische zaken & veiligheid en cluster klantcontact en informatie.

Onder afdeling Ontwikkeling vallen drie clusters: cluster ruimte & sociaal, cluster beheer & projecten & cluster buitendienst

Onder cluster middelen vallen de volgende taakvelden: Financiën, HRM en Communicatie.

Onder cluster juridische zaken en veiligheid vallen de volgende taakvelden: Juridische zaken, toezicht & handhaving (wabo), Openbare orde en veiligheid, APV (Algemene Plaatselijke verordening) en Bijzondere wetten.

Onder cluster klantcontact & informatie vallen de volgende taakvelden: KCC (klant contact centrum), Burgerzaken, DIV (documentaire informatievoorziening) en IGM (informatie Gegevens Management).

Onder cluster Ruimte & Sociaal vallen de volgende taakvelden: Sociaal Domein, Ruimtelijke ordening, Wonen, Milieu & Duurzaamheid, Mobiliteit, Economie, Recreatie & Toerisme en Omgevingszaken & Vergunningen.

Onder cluster Beheer & Projecten vallen de volgende taakvelden: Projecten gebiedsontwikkeling, Beheer openbare ruimte, Civiele projecten, Groenontwikkeling, Kabels en Leidingen en Wegbeheer.

Onder cluster buitendienst vallen de volgende taakvelden: Milieustraat, Wijkbeheer, Riolering, Beheer openbare ruimte, Gladheidsbestrijding en begraven.