Privacyverklaring gemeente Kaag en Braassem (AVG)

De gemeente Kaag en Braassem hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. U heeft er recht op dat de gemeente veilig, correct, transparant, zorgvuldig, terughoudend en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat.

Dit is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere specifieke wetgeving.

Wat zijn persoonsgegevens?

Als u gebruik maakt van diensten of producten van de gemeente, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens verstrekt u bijvoorbeeld via een (aanvraag-)formulier op deze website, schriftelijk of telefonisch. U kunt hierbij denken aan:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

In sommige gevallen verwerkt de gemeente zogenaamde “bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens”, denk hierbij aan het vastleggen van gegevens over iemands gezondheid. Dat doen wij alleen als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat.

Waarom heeft de gemeente persoonsgegevens nodig?

De gemeente heeft persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig voor:

 • Het uitvoeren van onze publiekrechtelijke taken, zoals het beoordelen van uw aanvraag;
 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Verzenden van een nieuwsbrief, hierbij vragen wij toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken;
 • Om u te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om iets bij u af te leveren;
 • Als wij hier volgens de wet toe verplicht zijn, bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaanslag.
Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

De gemeente Kaag en Braassem bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. In een aantal gevallen worden gegevens langer bewaard op grond van de Archiefwet.

Wat zijn mijn rechten?

Op grond van de AVG heeft u de volgende privacyrechten:

 • Recht op dataportabiliteit. Dit is het recht om persoonsgegevens over te dragen;
 • Recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden;
 • Recht op inzage. Dat is het recht van inwoners om de persoonsgegevens waar de gemeente mee werkt in te zien;
 • Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens te wijzigen;
 • Recht op beperking van de verwerking. Het recht om minder gegevens te laten verwerken;
 • Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten;
 • Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Meer informatie over uw privacyrechten vindt u op de website Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?

Op de website Mijn.Overheid.nl kunt u online kosteloos direct inzien hoe u bij de Overheid geregistreerd staat in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP). U logt in met DigiD. Daar staat ook informatie over hoe een wijziging in die gegevens doorgegeven kan worden. Voor het doen van een inzageverzoek, verwijzen wij u graag door naar onze webpagina ‘Persoonsgegevens inzien’.

Voor overige verzoeken, zoals het corrigeren of verwijderen van persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 071 332 7272 of e-mailadres privacy@kaagenbraassem.nl.

Delen van gegevens met anderen

Gemeente Kaag en Braassem zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan andere organisaties als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die gegevens nodig hebben in opdracht van ons, sluiten wij een zogenaamde verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Uiteraard mag dit niet ten koste gaan van uw privacy. Daarom vragen wij hierover altijd advies aan de Functionaris voor gegevensbescherming. Bekijk ons privacybeleid en -reglement voor meer informatie.

Beveiliging

Gemeente Kaag en Braassem neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of heeft u aanwijzingen van misbruik van deze gegevens? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 071 332 7272 of e-mail privacy@kaagenbraassem.nl.

Wat is een Functionaris gegevensbescherming?

Elke gemeente is verplicht een Functionaris gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Deze persoon zorgt ervoor dat persoonsgegevens binnen de gemeente Kaag en Braassem op de juiste manier worden verwerkt en heeft de rol als adviseur en toezichthouder. Ook is het in bepaalde gevallen mogelijk de FG te benaderen voor het beantwoorden van vragen en klachten die verband houden met de verwerking van uw persoonsgegevens. Onze Functionaris gegevensbescherming is de heer R. de Vries. Hij is te bereiken via het e-mailadres fg@kaagenbraassem.nl.

Vragen en klachten

Heeft u vragen of klachten over het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente Kaag en Braassem? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 071 332 7272 of e-mail privacy@kaagenbraassem.nl.