Veelgestelde vragen Noord- en Zuideinde

Hier vindt u de meest gestelde vragen over het project: Verkeersveilig Noord- en Zuideinde

Over het onderzoek alg​​​​emeen
Waarom is er een onderzoek en rapport gestart om het Noordeinde veiliger te maken?

Inwoners hebben hun zorgen geuit over de toenemende verkeersdrukte op het Noordeinde met een diversiteit aan verkeer, waar er een gevoel van onveiligheid is geuit voor de schoolgaande kinderen, wanneer zij met de fiets naar school komen. Dit hebben zij onder andere bij de gemeenteraad geuit. De gemeenteraad heeft op 7 maart 2022 een motie aangenomen over een onderzoek voor een verkeersveiliger Noordeinde en Zuideinde. De volgende onderdelen zijn onderzocht en opgesteld in een rapport: Verkeersveiligheid, Leefbaarheid, Doorstroming, Realiseerbaarheid 30 km-zone Noordeinde (incl. rioolvervanging), Planning en Kosten.

Wie zijn er betrokken geweest bij het onderzoek?

In opdracht van gemeente Kaag en Braassem heeft Waalpartners met Goudappel, een bureau dat veel verkeersonderzoeken uitvoert het onderzoek uitgevoerd. Voor het onderzoek zijn zij in gesprek geweest met de Werkgroep Veilige Schoolroute en bewoners van de Noordeinde (nummer 65 tot en met 183, even en oneven) Tijdens de gesprekken zijn mogelijke oplossingsrichtingen besloten. Maar ook de problemen die deze mensen zien op het Noordeinde en de (fiets)route naar school toe.

Zijn er dingen die jullie van plan zijn te doen om het verkeer veiliger te maken?
 • Naast tot het komen tot een definitief plan wat op termijn het Noord- en Zuideinde veiliger maakt zal er komende maanden onderzocht wordt of er een tijdelijk fietspad kan komen door het Braassemerland. In de raadsvergadering van april zal worden besloten of dit er kan komen.
 • Naast oplossingen die tijd vergen is er door de Werkgroep een Veilige Schoolroute al regelmatig een actieweek opgezet om het op de fiets of wandelend naar school toegaan te promoten. Dit zal ook komende periode plaats vinden.
 • Daarnaast proberen wij, met behulp van de omgevingsmanager in gesprekken met bijvoorbeeld ondernemers te kijken of het vrachtverkeer op de haal- en brengtijden van de school niet op het Noordeinde hoeft te rijden.
 • Ook zal er met de school worden gesproken over de mogelijkheden om de schooltijden wat te verspreiden. En er wordt gekeken naar de inzet van bijvoorbeeld klaar-overs.
 • Tijdens de wandelingen die ingepland staan gaan we in gesprek met de inwoners om ideeën op de halen die wellicht op de korte termijn ook uitvoerbaar zijn.
Waarom is het onderzoek pas nu openbaar gemaakt?

Nadat het onderzoek definitief gepresenteerd werd, moesten enkele zaken nog verder worden uitgewerkt om tot een duidelijk en volledig informatiepakket te kunnen komen. Ook vonden wij het belangrijk dat de mensen die in het onderzoeksgebied wonen tijdig en zorgvuldig worden geïnformeerd. Daarnaast wilden wij ook een aanspreekpunt voor de omgeving. De omgevingsmanager is nu gestart. 

De gemeente wil ook een duidelijk stappenplan presenteren van acties voor de komende maanden, voor de korte termijn als wel voor de lange termijn.

Hoeveel gaat het kosten?

In het onderzoek staan ramingen van de verschillende mogelijkheden en kosten. Pas wanneer er een definitieve keuze wordt gemaakt weten we hoeveel het gaat kosten. Uiteraard weegt het kostenaspect ook mee in de besluitvorming.

Bewonersparticipatie
Hoe hebben jullie geluisterd naar wat mensen in de buurt denken en willen, zoals bewoners, ouders van de scholen en ondernemers aan het Noordeinde, Zuideinde, Kerkweg en Floraweg?

Met de bewoners en ondernemers die aan de Noordeinde wonen is al gesproken, ook is er regelmatig contact met de werkgroep Een veilige schoolroute. In het onderzoek zijn plannen verwerkt en uitgewerkt die zijn aangedragen door deze groepen. Doordat we nu verder gaan inventariseren en informeren over de uitkomst van het onderzoek, zullen ook de bewoners in het gebied van de Noordeinde, Zuideinde, Kerkweg en Floraweg worden meegenomen in de uitnodigingen tot gesprekken en informatiemomenten. Alle bewoners in dit gebied hebben een informatiebrief gekregen en worden uitgenodigd voor de informatieavond. 

Hoe kunnen bewoners hun ideeën delen over het project ?

Voor ideeën en suggesties kunt u contact opnemen met onze omgevingsmanager wenda@deomgevingsmanager.nl.

Over het proces
Is er al besloten wat er gaat gebeuren?

Nee, er liggen plannen vanuit het onderzoek. Komende tijd zullen deze verder worden uitgewerkt om tot een voorstel voor de gemeenteraad te komen. In juni zal hierover een besluit worden genomen.

Waarom duurt het proces zo lang?

Om tot een definitief plan te komen moeten er nog verschillende gesprekken worden gevoerd en onderzoeken worden gedaan. Wanneer er bij het definitieve plan grondaankopen nodig zijn dan gaat er veel tijd overheen om alle processen op de juiste manier te volgen. Ondanks dat we sneller zouden willen kan dit niet sneller.

(Tijdelijke) Maatregelen
Kan de gemeente geen vrachtwagenverbod in stellen onder haal – en brengtijden?

Een verbod instellen heeft veel voeten in aarde en moet ook worden gehandhaafd. Vandaar dat wij een beroep willen doen op te medewerking van de ondernemers die vrachtwagens hebben of laten rijden om met elkaar de tijden van halen en brengen te vermijden voor vrachtverkeerwaar mogelijk. Dit geldt ook voor vuilophaaldiensten. Ook vanuit de gemeente is er aandacht om niet het zwaar verkeer tijdens deze tijden te laten rijden op het Noordeinde.

Komt er nog meer autoverkeer bij uit de nog te bouwen nieuwbouwwijken?

Vanuit de nieuwbouwwijken behorend bij het Braassemerland zal het autoverkeer ontsloten worden op onder andere de Braassemerdreef, maar niet op Kerkweg, Noordeinde, Zuideinde en Floraweg.

Kan de school de tijden niet spreiden zodat de druk ook gespreid wordt?

Daarover worden gesprekken worden gevoerd met de school.

Waarom staan er geen klaar-overs bij de oversteekplaatsen?

Dit gebeurt op enkele momenten al wel. Komende weken zullen er verder gesprekken worden gevoerd om te onderzoeken wat er voor nodig is om dit tijdens schooldagen te kunnen doen en of dit ook realistisch is om voor langere termijn uit te voeren.

Waar zou het tijdelijke fietspad moeten komen? En wanneer zou dit aangelegd kunnen worden?

Vanuit de wijk Aan de Poelen door het nog aan te leggen gebied van Braassemerland richting de Kerkweg. Hier moet echter nog een besluit door de gemeenteraad over worden genomen waardoor dit in ieder geval nog 1,5 Jaar duurt voordat dit gerealiseerd is. Hier zijn ook nog vergunnningen voor nodig.

Wanneer weten we wanneer het tijdelijke fietspad er komt?

In mei komt er een voorstel naar de raad toe ter besluitvorming, daarin zal ook een tijdspad omschreven worden. Als er besloten wordt om een tijdelijk fietspad aan te leggen zal het tijdspad ook beter bekend zijn.

Wat kan er nog meer gedaan worden om het Noord- en Zuideinde veiliger te maken?

Met elkaar kunnen we zorgen voor meer bewustwording van de diversiteit in het verkeer waar rekening mee kan worden gehouden. Tijdelijke maatregelen kunnen al helpen om de verkeersdruk te verlagen.  Denk hierbij bijvoorbeeld aan: 

 • Zo veel mogelijk op de fiets of wandelend naar en van school
 • Rijrichtingen aangeven en aanhouden tijdens de breng- en haaltijden van school
 • Venstertijden voor vrachtverkeer aangeven
 • Inzet van klaarovers
 • Spreiding van de schooltijden
 • Verkeer wat niet op de haal- en brengtijden op het Noordeinde hoeft te zijn, motiveren om dit eerder of later te doen.
 • Goede signalering van de oversteekplaatsen en zebrapaden
 • Heeft u nog ideeën? Laat het ons weten!