Omgevingsvergunning

Wie wil bouwen of verbouwen, een boom wil kappen of iets anders aan de omgeving wil veranderen heeft meestal een omgevingsvergunning nodig. Soms hoeft u geen vergunning aan te vragen, bijvoorbeeld bij dakkapellen en bijgebouwen aan de achterkant van een woning.

Omgevingsvergunning of vergunningvrij

Wilt u weten of u uw bouwplan vergunningvrij kunt uitvoeren? Doe dan de vergunningcheck op het Omgevingsloket. U kunt ook een vooroverleg indienen via onze website.

Doe de vergunningcheck in het Omgevingsloket

Vervolgens kunt u op Omgevingsloket checken of de bouwwerkzaamheden die u wilt uitvoeren, wel of niet vergunningplichtig zijn en welke bijlagen u moet meesturen. 

Wilt u weten of uw plan haalbaar is?

Dan adviseren wij u om een vooroverleg (principeverzoek) in te dienen, vóórdat u de officiële aanvraag doet. Wij kunnen dan beoordelen of uw plan haalbaar is, welke procedure u verder moet doorlopen en welke documenten u dan moet aanleveren. U komt er dan achter of het nut heeft om een omgevingsvergunning aan te vragen. Zo voorkomt u dat u onnodige kosten moet maken bij een officiële aanvraag. U kunt via deze webpagina op onze website een vooroverleg aanvragen.

Betrek uw buurt en belanghebbenden

Bent u van plan iets te gaan veranderen in de omgeving? Als initiatiefnemer doet u er goed aan de belanghebbenden zo passend mogelijk te betrekken bij uw plan. Participeren is geen doel op zich maar een manier om met elkaar een betere omgeving te maken, waarbij u met inbreng van de betrokkenen tot een plan kunt komen van hogere kwaliteit en meer acceptatie. Bekijk de werkwijzer op deze webpagina op de website, waarbij wij u willen helpen met het organiseren van de participatie voor uw plan.

De beoordeling van uw aanvraag voor een omgevingsvergunning

De gemeente:

  • bekijkt of uw aanvraag goed is ingevuld
  • beoordeelt uw aanvraag en kijkt of deze voldoet aan de indieningsvereisten en technische eisen
  • publiceert de ingekomen aanvraag en het besluit op uw aanvraag op Overheid.nl
  • laat bij reguliere procedure, voor eenvoudige aanvragen en waarbij alle benodigde informatie is aangeleverd, binnen 8 weken weten of u een vergunning krijgt. Bij de uitgebreide procedure, voor bijzondere gevallen, krijgt u de beslissing binnen 6 maanden. De uitgebreide procedure geldt bijvoorbeeld bij een omgevingsvergunning voor het milieu, bij grotere afwijkingen van het bestemmingsplan, bij een omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van een pand.
    Let op: Wilt u de omgevingsvergunning voor meerdere activiteiten tegelijk aanvragen? En moet één van deze aanvragen de uitgebreide procedure doorlopen? Dan doorloopt de hele aanvraag de uitgebreide procedure. In sommige gevallen kunt u de activiteiten apart aanvragen. De beslistermijn mag één keer met 6 weken verlengd worden.
  • publiceert het besluit op uw aanvraag op overheid.nl, u kunt hierop reageren door een zienswijze in te dienen zoals in de bekendmaking staat aangegeven. 

Voor of na 1 januari 2024 in procedure

Omdat op 1 januari 2024 de Omgevingswet in werking is getreden, heeft de gemeente automatisch een tijdelijk omgevingsplan, bestaande uit de gemeentelijke bestemmingsplannen en verordeningen. Op termijn worden alle bestemmingsplannen vervangen door één groot omgevingsplan voor de gehele gemeente. Omgevingsvergunningen die vóór 1 januari 2024 zijn ingediend, vallen nog onder de oude wet- en regelgeving. Voor vergunningen die vanaf 1 januari 2024 ingediend worden geldt de Omgevingswet en dan worden er andere eisen gesteld aan uw aanvraag.

Bekendmakingen per email ontvangen of app downloaden

Wilt u op de hoogte blijven van verleende omgevingsvergunningen? Dan kunt u zich aanmelden voor de (gratis) e-mailservice voor bekendmakingen over uw buurt

Afwijken omgevingsplan

Heeft u bouwplannen die niet passen binnen het Omgevingsplan? De gemeente heeft in sommige gevallen mogelijkheden om van het Omgevingsplan af te wijken. Om een inschatting te kunnen maken of wij hieraan medewerking kunnen verlenen, adviseren wij u een vooroverleg in te dienen.

Rijksmonument verbouwen

Voor verbouwingen of uitbreidingen van een monument is vaak naast de eventuele omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen ook een omgevingsvergunning voor het wijzigen van een monument nodig. Kijk voor informatie bij Monument verbouwen

Melding sloop of verwijdering asbesthoudend materiaal 

Voor de sloop of verwijdering van asbesthoudend materiaal moet u altijd een melding indienen via Omgevingsloket. Doe de melding minimaal 4 weken voordat u wilt beginnen.

In de volgende gevallen doet u de melding uiterlijk 5 werkdagen van tevoren:

  • u verwijdert als particulier hechtgebonden asbesthoudende platen tot een maximum van 35 m2 per kadstraal perceel
  • uw bedrijf voert reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden uit aan een deel van het gebouw met asbest. Dit geldt alleen als de termijn van 4 weken tot onnodige leegstand van het gebouw leidt of het gebruiksgenot belemmert.

Intrekken omgevingsvergunning

Wordt er geconstateerd dat u nog niet gestart bent of al geruime tijd geen handelingen heeft verricht ten aanzien van de verleende vergunning, dan kan de gemeente overgaan tot het intrekken van de verleende vergunning. U ontvangt dan bericht over het voornemen tot intrekken van de vergunning. U wordt in de gelegenheid gesteld om te reageren op het voornemen tot intrekken. Indien u niet reageert op het voornemen of uw redenen niet voldoende worden geacht om de vergunning te verlenen, gaan wij over tot het definitief intrekken van de omgevingsvergunning. Van het definitieve besluit ontvangt u een bericht. Tegen het definitieve besluit staat beroep en bezwaar open. Indien er wordt besloten uw vergunning te verlengen, worden er leges geheven volgens de actuele legesverordening.

Inzien vergunning

Wilt u stukken van een omgevingsvergunning inzien, dan maakt u een afspraak inzien vergunningen.

Kosten

De kosten voor een omgevingsvergunning zijn afhankelijk van de activiteiten die worden aangevraagd. Voor sommige activiteiten zijn vaste bedragen opgenomen in de legesverordening, voor andere zijn de bedragen gerelateerd aan de bouwkosten. U vindt deze in de legesverordening.

Er worden extra leges van 10% in rekening gebracht bij omgevingsvergunningen die niet volledig digitaal via bovengenoemde omgevingsloket.nl zijn aangevraagd, met een minimumbedrag van € 50,90 en een maximum van € 1.600,00.