Evenementenvergunning

Als u een evenement wilt organiseren, heeft u in veel gevallen een vergunning nodig. Een evenement is een activiteit die voor het publiek toegankelijk is zoals een braderie, feest, kermis, optocht, snuffelmarkt of sportwedstrijd.

Vergunningsvrije en vergunningsplichtige evenementen

Een evenement is vergunningvrij wanneer aan de algemene (en eventuele specifieke) regels wordt voldaan:

 • het evenement duurt maximaal één dag
 • er is een organisator bij het evenement aanwezig
 • er zijn maximaal 150 personen tegelijkertijd aanwezig
 • bij het gebruik van een tent(en) zijn maximaal 50 personen gelijktijdig aanwezig
 • er worden geen alcoholhoudende dranken verkocht
 • het evenement wordt gehouden tussen 10:00 en 00:00 uur
 • er geen muziek ten gehore wordt gebracht na 23:00 uur
 • het evenement niet op doorgaande wegen is en geen belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten
 • het evenement een incidenteel karakter (maximaal twee keer per jaar) heeft
 • omwonenden één week voor aanvang van het evenement schriftelijk door de organisator worden geïnformeerd
 • er geen afvalstoffen worden verbrand buiten een inrichting (bijvoorbeeld hutten en bomen). Het gebruik van een barbecue valt hier niet onder
 • indien het evenement plaatsvindt in een inrichting moet het evenement voldoen aan de voorschriften van de afgegeven gebruiksvergunning (of omgevingsvergunning voor de activiteit ‘gebruik met het oog op brandveiligheid’) of aan de regels in het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken.

Naast de algemene regels gelden voor bepaalde evenementen aanvullende regels;  zoals voor:

 • gebruik van een barbecue
 • evenementen in gebouwen (die vallen onder een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik of een melding brandveilig gebruik) 
 • evenementen op de weg zoals een puzzeltocht of een wielerwedstrijd
 • het oplaten van ballonnen
 • het houden van een optocht
 • wedstrijden op de openbare weg, hierbij inbegrepen een openbare waterweg.

Alle regels kunt u terugvinden in het evenementenbeleid op Overheid.nl.

Evenementenvergunning 

Wanneer een evenement niet voldoet aan één of meerdere (algemene of specifieke) regels dan is het evenement niet vergunningvrij en moet er een aanvraag ingediend worden. De vergunning wordt toegekend op basis van de door u verstrekte gegevens. Aan het toekennen van een vergunning verbindt de burgemeester voorschriften en beperkingen ter regulering van het evenement.

Doe uw vergunningaanvraag ten minste 12 weken voor de gewenste datum van uw evenement. De gemeente heeft voldoende tijd nodig om uw evenement af te stemmen met politie, brandweer, GHOR en eventueel met andere organisaties. Let op: Vergunningaanvragen die niet tijdig binnenkomen of onvolledig zijn, kunnen geweigerd worden.

Meer informatie vindt u in het evenementenbeleid Kaag en Braassem:

Aanvraag

Als u een evenement wilt organiseren, heeft u 1 of meer van de onderstaande formulieren nodig:

Gebruiksmelding brandveiligheid

Als uw evenement voor meer dan 50 personen plaatsvindt in een gebouw moet in bepaalde gevallen ook een gebruiksmelding brandveiligheid gedaan worden via www.omgevingsloket.nl.

Melding Brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

U moet een gebruiksmelding indienen (via de website van het Omgevingsloket) wanneer u een activiteit organiseert op een plaats en daar ook een tijdelijke verblijfsruimte (bouwsel), of een andere constructie aanwezig is en er geen vergunning brandveilig gebruik nodig is en ten minste één van de onderstaande situaties optreedt:

 • in een tijdelijke verblijfsruimte op die plaats bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf wordt geboden aan meer dan 10 personen
 • of in een verblijfsruimte op die plaats verzorging wordt geboden
 • aan meer dan tien personen onder 12 jaar, of aan meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen
 • een tijdelijke verblijfsruimte op die plaats is bestemd voor meer dan 150 personen tegelijk.

Bijzonderheden

De evenementenvergunning kan in bepaalde situaties worden geweigerd. Wanneer de beslissing van de gemeente op uw aanvraag negatief is, heeft u de mogelijkheid hiertegen een bezwaarschrift in te dienen.

Kosten

Een vergunning voor het organiseren van een evenement kost in de meeste gevallen € 190,40

Meer informatie

Vragen over het organiseren van een evenement kunt u stellen bij Loket dienstverlening via het contactformulier. Wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op om uw vraag direct te beantwoorden of om een afspraak te maken.

Regels wegwerpplastic

Vanaf 1 juli 2023 en vanaf 1 januari 2024 gelden nieuwe regels voor het gebruik van wegwerpplastic bij evenementen. Deze regels komen voort uit de Europese richtlijn Single Use Plastics (SUP). De regels gelden voor wegwerpbekers en -bakjes die plastic bevatten. Er zijn verschillende regels voor open evenementen en gesloten evenementen. Meer informatie vindt u op de website minderwegwerpplastic.nl.

Overig