Werk aan riolering | Algemeen

Aan de hand van een jaarlijkse inspectie wordt bepaald welke wegen en riolering onderhoud nodig hebben in onze gemeente. Dit gebeurt volgens de richtlijnen op crow.nl, het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte. Indien mogelijk combineert de gemeente werken. Sommige wegen hebben bijvoorbeeld een nieuwe inrichting nodig, wat tegelijkertijd gedaan kan worden als die wegen al open moeten voor rioolvervanging. 

Rioolinspectie, reinigen en herstelwerkzaamheden

Jaarlijks wordt het rioolstelsel op verschillende locaties binnen de gemeente geinspecteerd. Voor de inspectie moet de riolering eerst worden gereinigd. Het reinigen gebeurt met water onder zeer hoge druk. Met relinen, ook wel de kousmethode, is het mogelijk een riool te renoveren zonder hiervoor de weg open te breken. Bij herstelwerkzaamheden door relinen met de kousmethode staat er één vrachtwagen op de weg en is de geluidsoverlast minimaal.

Onderstaand de planning voor de rioolinspecties 2023.

Dorpskern Datum

Hoogmade

5 tot en met 9 juni

Kaageiland

19 tot en met 23 juni

Oude Wetering

30 maart tot en met 4 april

Veenderveld, Roelofarendsveen

13 april

Westeinde, Roelofarendsveen

11 en 12 april

Woubrugge

Eind april tot en met begin juni

Riolering vervangen

We wonen in een waterrijk gebied, waardoor de grond slapper is. Des te belangrijker is het dat we een goed rioleringsstelsel hebben. De gemeente voert vanuit het Gemeentelijk Rioleringsplan werk uit voor een goed functionerend riool. In het projectenoverzicht ziet u welke wegen en rioleringen aangepast worden. Wanneer een weg wordt opgeknapt en daardoor tijdelijk niet bereikbaar is, worden omwonenden daarvan tijdig op de hoogte gesteld met een brief. Wanneer een weg heringericht wordt, betrekken we omwonenden in de planvorming door bewonersbijeenkomsten te organiseren. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen de bewoners meedenken over de inrichting van de straat en geeft de projectleider een toelichting over de gevolgen voor de tuinen. Op huisnummerniveau is dan precies te zeggen om hoeveel centimeter hoogteverschil het gaat. Er zijn plekken waar ophoging nauwelijks nodig is, maar ook stukken waar het gaat om een hoogteverschil van 20 tot 45 cm.

Grondwater

Naast de gemeente hebben ook het Hoogheemraadschap van Rijnland en de provincie Zuid-Holland een taak bij het beheer van het grondwater. Ook de perceeleigenaar heeft een verantwoordelijkheid met betrekking tot grondwater, zoals het ontwateren van zijn eigen terrein en de bouwkundige staat van de gebouwen. Gemeente Kaag en Braassem heeft in haar Gemeentelijk Rioleringsplan vastgelegd dat de gemeente alleen maatregelen met betrekking tot hoge of lage grondwaterstanden neemt, wanneer de volksgezondheid in het geding is of als er schade ontstaat aan constructies van gebouwen. De gemeente neemt geen maatregelen om natte kruipruimtes of natte tuinen te voorkomen, ondanks dat dit als zeer vervelend kan worden ervaren. Bij klachten over de grondwaterstand maakt de gemeente een analyse van oorzaken, gevolgen en mogelijke maatregelen. De maatregelen bepaalt zij zo veel mogelijk in samenspraak met alle betrokken partijen. Heeft u last als gevolg van een hoge of lage grondwaterstand en u kunt hier zelf niet voldoende aan doen, dan kunt u een melding maken bij de gemeente

Hoogteverschil na werkzaamheden 

Het verzakken van wegen, bestratingen en tuinen is in onze streek helaas door de slappe ondergrond een normale situatie. Door de werkzaamheden kan het voorkomen dat uw tuin lager komt te liggen dan de openbare weg. De nadelige gevolgen hiervan komen voor rekening van de grondgebruiker. Om deze reden bent u zelf verantwoordelijk voor het ophogen en laten aansluiten van uw tuin op de nieuwe opgehoogde bestrating. Bij een groot hoogteverschil wordt uw tuin maximaal één meter vanaf de grens met gemeentegrond opgehoogd op kosten van de gemeente. De gemeente is niet verplicht dit hoogteverschil te verhelpen. Als u plannen hebt voor het veranderen van uw tuin kunt u die het beste na de werkzaamheden realiseren.

Wacht met tuin opknappen totdat weg klaar is

Heeft u plannen om uw (voor)tuin aan te pakken en wordt dit jaar nog uw straat heringericht? Wacht dan met het opknappen van uw tuin totdat de weg klaar is. Dan voorkomt u eventuele dubbele uitgaven.