Veelgestelde vragen Scheve Huisjes

Veelgestelde vragen over de Scheve Huisjes

Wat betekent een scheef huisje?

Een scheef huisje biedt zelfstandige huisvesting voor kwetsbare mensen, zoals mensen die verslaafd zijn (geweest), psychische aandoeningen of een licht verstandelijke beperking. Deze woonvorm helpt bij het creëren van stabiliteit en biedt ondersteuning bij dagelijkse taken en persoonlijke uitdagingen. Zo kunnen de bewoners zelfstandig wonen zonder problemen voor henzelf of anderen. Dit biedt steun aan mensen die moeite hebben met normale huisvesting of dakloos zijn.

Vanuit ervaringen van Stichting De Binnenvest zien we dat de bewoners een eigen plek waarderen. Het “kunnen zijn wie je bent” draagt bij aan welbevinden. Er zijn bewoners die na het verblijf in een prikkelarme woonvorm weer in een normale woonwijk kunnen wonen. Lees ook het interview met een begeleider van Stichting De Binnenvest op deze webpagina.

Wat betekent "prikkelarm"?

Met prikkelarm bedoelen we dat deze mensen redelijk ongestoord kunnen wonen. In een omgeving waar minder prikkels zijn dan in bijvoorbeeld een dichtbevolkte woonwijk. Minder directe buren, minder sociale interacties en meer omgevingsruimte. De begeleiding richt zich op het bieden van regelmaat en rust, stabiel houden van de situatie en zo zelfstandig mogelijk leven. Prikkelarm is dus niet hetzelfde als stil. Het gaat vooral om sociale interactie. Overigens betekent dit niet dat bewoners van een prikkelarme woonvorm geheel met rust gelaten moeten worden. Sterker nog; de begeleiding stimuleert bewoners om actief deel te nemen aan de buurt/wijk.

Waarom is deze locatie gekozen?

Na uitgebreid overleg met de gemeenteraad, onze lokale bewoners en experts is de locatie in Nieuwe Wetering gekozen voor de scheve huisjes. De locatie is groot genoeg voor één tot twee woningen. Het terrein kan eenvoudig worden afgescheiden van bestaande woningen in de buurt met (groene) afscheidingen en is makkelijk bereikbaar via de Oostveenweg. Verschillende voorzieningen zoals winkels zijn bereikbaar in de omgeving, niet te dichtbij en niet te ver weg. Het openbaar vervoer is beschikbaar op ongeveer 1,5 kilometer afstand van de potentiële locatie. De keuze is gebaseerd op advies van de ambtelijke organisatie, veiligheidsdiensten, politie en Stichting De Binnenvest.

Wie kan in een Scheve Huisje wonen?

In een scheve huisje wonen meestal mensen met (ex-)verslavingen, psychische aandoeningen of licht verstandelijke beperkingen. Hun manier van leven of gedrag kan door anderen niet begrepen worden of als onprettig worden ervaren. Daarom passen ze vaak niet goed in gewone woonwijken, waar mensen dicht op elkaar wonen. Ze hebben vaak een ingewikkeld leven achter de rug en hebben een plek nodig met meer ruimte en minder sociale prikkels of verwachtingen. Ze hebben behoefte aan een rustige plek. Mensen die een direct gevaar vormen of veroordeeld zijn voor ernstige misdrijven komen niet in aanmerking. Stichting De Binnenvest bepaalt vooraf wie er kan wonen en bewoners moeten bereid zijn begeleiding te accepteren zonder overlast te veroorzaken, zoals vastgelegd en gecontroleerd door de stichting. Een belangrijke voorwaarde is dat mensen geen gevaar vormen voor zichzelf of anderen.

Hoe worden bewoners begeleid?

De begeleiding wordt verzorgd door Stichting De Binnenvest, een organisatie actief sinds 1993. Met ruim 200 professionals en ervaringsdeskundigen helpen zij zo'n 1.500 cliënten per jaar in Zuid-Holland. De begeleiding is op maat, aangepast aan individuele behoeften, en heeft als doel zelfstandigheid te bevorderen en overlast te voorkomen. Het verschilt per bewoner en richt zich op stabiliteit, rust en zelfstandigheid, aangepast aan de rustige omgeving. Acceptatie van begeleiding is een voorwaarde voor wonen in een scheef huisje. Lees ook het interview met een begeleider van Stichting De Binnenvest op deze webpagina.

Is er toezicht en handhaving vanuit de gemeente?

Een belangrijke voorwaarde om iemand in een schuif huisje te plaatsen is dat hij of zij geen gevaar vormt voor zichtzelf of de omgeving. De gemeente zorgt voor toezicht en handhaving in de omgeving, net zoals op andere plekken in de gemeente. Bewoners van een scheef huisje moeten zich aan afgesproken regels houden. Stichting De Binnenvest heeft goed contact met buren en buurtgenoten. Er zijn korte lijntjes tussen de stichting, gemeente en BOA’s.

Hoe zijn de inwoners van Nieuwe Wetering betrokken bij het plan?

Onze inwoners zijn als een poosje betrokken bij het proces voor de scheve huisjes, het is een lang en zorgvuldig traject. Op 19 maart hebben we de locatiekeuze en het vervolgproces persoonlijk met de directe omwonenden besproken. Hierin zijn vragen en zorgen naar boven gekomen over bijvoorbeeld de locatiekeuze, de doelgroep en de begeleiding van de toekomstige bewoner. Alle inwoners van Nieuwe Wetering ontvingen een informatieve brief over het project. Bij de direct omwonenden willen we op huisbezoek gaan. In april en mei organiseren we graag gezamenlijke sessies met de direct omwonenden, stichting De Binnenvest en de woningcorporatie. Er kunnen dan vragen worden gesteld en meegedacht worden over de invulling van het perceel. Het resultaat van die sessies wordt gepresenteerd aan alle inwoners van Nieuwe Wetering. Daarover volgt later meer informatie.

Is het plan al definitief?

Hoewel de locatie al is gekozen door het college, wordt de precieze invulling van het perceel eerst nog besproken met de direct omwonenden, de woningbouwvereniging en Stichting De Binnenvest. Het resultaat wordt gepresenteerd aan alle inwoners van Nieuwe Wetering, het college en de gemeenteraad. Er moeten ook onderzoeken gedaan worden op de locatie en vergunningen worden aangevraagd. Het is mogelijk om zienswijzen in te dienen. Daarover volgt later meer informatie, als het zover is.

Hoe blijf ik op de hoogte van ontwikkelingen?

Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen kunt u de website www.kaagenbraassem.nl/schevehuisjes bezoeken. Op deze website vindt u veel informatie. Zodra het plan voor de inrichting van het perceel is uitgewerkt in samenspraak met de directe omgeving, ontvangen alle inwoners van Nieuwe Wetering een persoonlijke uitnodiging per brief voor een inloopbijeenkomst. Tijdens deze inloopbijeenkomst is volop gelegenheid om vragen te stellen en alle informatie te bespreken. De gemeente, woningcorporatie en stichting zullen daarbij aanwezig zijn. Ook kunt u nu al vragen en opmerkingen delen met via het online contactformulier of via schevehuisjes@kaagenbraassem.nl. Ook telefonisch kunt u bij ons terecht, via 071-332 72 72.

Wat is de (verwachtte) planning?
  • 19 maart: Gesprek met de directe buren van de locatie
  • 20 maart: Informerende brief naar alle inwoners van Nieuwe Wetering, persbericht
  • April - mei: Huisbezoeken en themasessies met de directe buren
  • Vanaf eind mei: Inloopbijeenkomst inwoners Nieuwe Wetering
  • Vanaf juni: Presentatie aan college en gemeenteraad, start vergunningstraject
  • Eind 2024: Bouwrijp maken en plaatsen huisje