Kwijtschelding afvalstoffenheffing en rioolheffing

U kunt alleen voor afvalstoffenheffing en rioolheffing kwijtschelding aanvragen en niet voor andere gemeentelijke belastingen. Heeft u een laag inkomen en daardoor weinig financiële middelen? Misschien kunt u dan gedeeltelijke of volledige kwijtschelding krijgen. U hoeft dan slechts een deel van of helemaal geen afvalstoffenheffing en rioolheffing te betalen. Het hangt van uw inkomen en persoonlijke situatie af of u hiervoor in aanmerking komt.

Voorwaarden

Heeft u vorig jaar volledige kwijtschelding gekregen dan worden uw gegevens voor 2019 automatisch getoetst. De toetsing vindt plaats voordat de aanslagen voor 2019 worden verzonden. De gegevens worden bij diverse instanties opgevraagd. Komt u voor kwijtschelding in aanmerking dan hoeft u geen formulier meer in te vullen. Mocht u geen recht op kwijtschelding meer hebben dan wordt u hiervan uiteraard op de hoogte gebracht.

Elke aanvraag om kwijtschelding moet worden getoetst aan door het Rijk gestelde normen en regels. Er wordt bekeken of u over betalingscapaciteit en/of vermogen beschikt.

Als u over vermogen beschikt, krijgt u geen kwijtschelding. Vermogen volgens deze regeling is: alle bezittingen van aanvrager en partner. Vermogen kan bijvoorbeeld bestaan uit saldi op bankrekeningen die het geldende normbedrag te boven gaan, spaargeld, overwaarde van de eigen woning, de waarde van uw auto of de inrichting van uw woning.

De betalingscapaciteit wordt berekend door de in wet- en regelgeving bepaalde inkomensgegevens en benoemde uitgaven. Dit is het netto besteedbare inkomen. Dit netto besteedbaar inkomen wordt vergeleken met het normbedrag, dat is afgeleid van de bijstandsnorm. Is het netto besteedbaar inkomen hoger dan het normbedrag, dan volgt gedeeltelijke of geen kwijtschelding. Onder inkomen valt ook de heffingskorting(en), alimentatie, studiefinanciering, kostgangers.

Aan de uitgavenkant wordt rekening gehouden met woonlasten, ziektekostenpremie, betaling op belastingaanslagen, bevoorrechte schuld, betaalde alimentatie.

Bijzonderheden

Wanneer u kwijtschelding aanvraagt, krijgt u uitstel van betaling voor het bedrag van afvalstoffenheffing en rioolheffing. Dit geldt dan niet voor de andere belastingen zoals onroerendezaakbelasting. Het bedrag van de andere belastingen kunt u in termijnen betalen met een automatische incasso.

Aanvraag

  • Direct online (met DigiD van de persoon die de aanslag ontvangt)

Uw verzoek om kwijtschelding moet worden ingediend binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag. Op het aanslagbiljet dat u in 2019 ontvangt staat hierover informatie. Na ontvangst van een verzoek om kwijtschelding wordt automatisch uitstel van betaling verleend van de verschuldigde belasting tot het moment dat over uw verzoek is beslist.

Meer informatie

Werkzaamheden op het gebied van belastingen worden uitgevoerd door de gemeente Alphen aan den Rijn. Heeft u een vraag?