WOZ-waarde

In de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) staat hoe de waarde van onroerende goederen wordt bepaald. Zoals woningen en bedrijfspanden. De waardepeildatum ligt altijd op 1 januari van het voorgaande jaar.

Waardepeildatum WOZ

Bij de waardebepaling wordt uitgegaan van het bedrag dat uw onroerende goed zou opbrengen op een bepaalde datum, de waardepeildatum. De waardepeildatum ligt een jaar voor het begin van het tijdvak waarvoor de waarde wordt vastgesteld. Voor 2019 is dat dus 1 januari 2018.

Waardebepaling woning

In de Wet WOZ is geregeld hoe de waarde van uw woning wordt bepaald. Uw woning wordt vergeleken met verkochte woningen. Deze woningen hoeven niet precies hetzelfde te zijn. Er wordt onder andere rekening gehouden met:

  • verschillen in grootte van de woning en de tuin
  • aanbouwen
  • dakkapellen
  • bijgebouwen
  • bouwjaar

De verkochte woningen die als onderbouwing van de waarde van uw woning zijn gebruikt, staan in het taxatieverslag. De WOZ-waarde wordt vastgesteld op het hoogste bedrag dat een bieder zou willen betalen onder de beste verkoopomstandigheden. Dit wordt de waarde in het economische verkeer genoemd. Ook als uw woning niet is verkocht, wordt de waarde op die manier bepaald. Dit geldt voor zowel koop- als huurwoningen.

WOZ waardeloket voor woningen

Wilt u de WOZ (waardebepaling onroerende zaak) van uw woning vergelijken met die van andere woningen? Kijk dan op www.wozwaardeloket.nl,  website van Rijksoverheid. Daar vindt u de WOZ-waarde van alle woningen in Nederland. Ook vindt u er de gebruikersoppervlakte, het bouwjaar vanuit de Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG), een kaart en een luchtfoto.

Waardebepaling niet-woningen

In de Wet WOZ is geregeld hoe de waarde van uw bedrijf (niet-woning) wordt bepaald.

Courante niet-woningen

Kantoren en winkels worden courante niet-woningen genoemd, omdat deze panden worden verkocht en verhuurd. Om de waarde te bepalen wordt de huurwaarde kapitalisatiemethode gebruikt.

De kapitalisatiefactor wordt afgeleid uit beschikbare marktinformatie. Hiervoor wordt van een verkochte niet-woning de huurwaarde getaxeerd. Vervolgens wordt de verkoopprijs door de totale huurwaarde gedeeld, dit is de kapitalisatiefactor. Deze factor wordt, na eventuele correcties, ook gebruikt voor vergelijkbare objecten. De huurprijs, oppervlakte en kapitalisatiefactor staan vermeld in het taxatieverslag. Op het taxatieverslag treft u ook de adresgegevens, kadastrale percelen, indeling, marktgegevens en voorzieningen aan.

Incourante niet-woningen

Scholen, sportgebouwen en ziekenhuizen worden incourante niet-woningen genoemd. Niet voor alle soorten bedrijven zijn verkoop-/verhuurgegevens voor handen. Het bepalen van de waarde in het economische verkeer is voor dat soort objecten daarom moeilijk of onmogelijk. In dat geval wordt de gecorrigeerde vervangingswaarde berekend.

Bij de gecorrigeerde vervangingswaarde wordt de waarde van de opstallen en de grond apart gewaardeerd. De waarde van de opstallen wordt berekend door de actuele bouwkosten (inclusief inrichtingskosten en bijkomende kosten) te corrigeren voor de technische veroudering en eventueel functionele veroudering.

De technische veroudering is gebaseerd op de verstreken en resterende gebruiksduur en de restwaarde. Functionele veroudering gaat bijvoorbeeld over de mate waarin het gebouw nog voldoet aan de functie waarvoor het oorspronkelijk is gebouwd. Voor het bepalen van de grondwaarde wordt uitgegaan van de investering die gedaan moet worden om een vergelijkbaar perceel grond met die bestemming op die locatie aan te kopen.

Tips

U leest meer over de Wet WOZ op Waarderingskamer.nl en op WOZinformatiep.nl.

Meer informatie

Werkzaamheden op het gebied van belastingen worden uitgevoerd door de gemeente Alphen aan den Rijn. Heeft u een vraag?