Bouwen en verbouwen

Asbest verwijderen, bestemmingsplan op aanvraag, constructieve gegevens, inrit of uitrit aanleggen, inzien vergunningen, kadastrale informatie, melding start/gereed vergunning sloopmelding, monument verbouwen, omgevingsvergunning, ontheffing geluidhinder, planschade, principeverzoek, rioolaansluiting aanvragen, straatnaamsuggestie, tijdelijke verkeersmaatregelen.

 • Asbest verwijderen, melden

  Meld het eerst bij het Omgevingsloket.nl voordat u asbest gaat verwijderen. U krijgt een bewijs waarmee u bij de gemeentewerf gratis veilig verpakkingsmateriaal kan ophalen.

 • Bestemmingsplan op aanvraag

  Als u grond of een gebouw anders wilt gaan gebruiken of er iets wilt bouwen, moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Is uw plan in strijd met het bestemmingsplan, dan is er het mogelijk hiervan af te wijken met een bestemmingsplan op aanvraag.

 • Blijverslening

  Een blijverslening vraagt u aan om uw woning levensloopbestendig te maken en u (in de toekomst) langer zelfstandig thuis kan blijven wonen. U vraagt de blijverslening schriftelijk aan bij de gemeente.

 • Constructieve gegevens, omgevingsvergunning

  Aanleveren tekeningen en berekeningen.

 • Inrit of uitrit aanleggen

  Als u een in- en uitrit wilt aanleggen naar een garagebox, berging of parkeerplaats op uw eigen terrein, heeft u hiervoor een vergunning nodig

 • Kadastrale informatie

  Twijfelt u aan de oppervlakte van een stuk grond of over de grens tussen uw erf en die van uw buren? Dan kunt u het Kadaster vragen de grenzen aan te geven op uw grond.

 • Lopende aanvragen en inzien vergunningen

  U kunt zien welke omgevingsvergunningen zijn aangevraagd, ter inzage liggen op het gemeentehuis en welke zijn verleend.

 • Melding start/gereed vergunning sloopmelding, verzoek bouwcontrole

  Iemand met een vergunning voor het bouwen (omgevingsvergunning) van een bouwwerk moet de start van de werkzaamheden én de voltooiing van het bouwwerk bij de gemeente melden.

 • Monument verbouwen

  Voor veranderingen of onderhoud aan een monument heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. Eigenaren van een Rijksmonument kunnen een subsidie aanvragen.

 • Omgevingsvergunning

  Voor bepaalde werkzaamheden heeft u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u gaat (ver)bouwen, slopen, asbest verwijderen of een boom wilt kappen.

 • Ontheffing geluidhinder

  Bij bepaalde activiteiten die u uitvoert, kunt u overlast van geluid veroorzaken. U hebt hiervoor een ontheffing nodig van de gemeente.

 • Planschade

  Planschade is schade die is veroorzaakt door een ruimtelijk plan. Dat kan een bestemmingsplan zijn, maar ook andere ruimtelijke plannen kunnen schade veroorzaken.

 • Principeverzoek

  Bij een principeverzoek legt u uw bouwplan voor aan de gemeente zonder dat u direct een omgevingsvergunning aanvraagt.

 • Programma Aanpak Stikstof (PAS)

  Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State gesteld dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) strijdig is met de Europese natuurwetgeving. Aangezien er volgens de Raad van State geen garantie is dat de maatregelen uit het PAS uiteindelijk leiden tot positieve effecten, is het PAS buiten werking verklaard.

 • Rioolaansluiting aanvragen

  Wanneer lozing van regenwater op oppervlaktewater of in de bodem binnen het eigen perceel niet mogelijk is.

 • Straatnaam, suggestie

  De gemeente zorg voor namen voor nieuwe straten en pleinen. U kunt een suggestie voor een nieuwe straatnaam doorgeven aan de gemeente.

 • Tijdelijke verkeersmaatregelen, melding

  Als u tijdelijk de openbare weg wilt stremmen of (gedeeltelijk) wilt afsluiten moet u daarvoor toestemming vragen aan de gemeente.